Informacja o dostępności naszych obiektów dla Osób Niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy.

 
Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-26

 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • opublikowane filmy nie mają napisów dla osób głuchych
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
 • grafiki zajęć oraz cenniki publikowane w formie obrazów, nie są w pełni dostępne cyfrowo dla osób niepełnosprawnych z uwagi na specyfikację techniczną przygotowanych plików.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@crs-bielany.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228350009 wew. 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności naszych obiektów dla Osób Niepełnosprawnych

Wszystkie obiekty administrowane przez Centrum Rekreacyjno- Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przystosowane są do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

 

Pływalnia przy ul. J. Conrada 6 składa się z pływalni sportowej, jacuzzi, sauny.

 • Jest wyposażona w odpowiedni podjazd do drzwi wejściowych, przystosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych szatnio/przebieralnię oraz toaletę.
 • Dodatkowo pływalnia wyposażona jest windę/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej.
 • Na widowni znajdują się dwa dodatkowe miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Wysokość lad kasowych jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 • Punkty obsługi (recepcja) wyposażona jest w stanowiskowe pętle indukcyjne.
 • Pływalnia wyposażona jest w sygnały dźwiękowo – świetlne, aby w przypadku zagrożenia usprawnić ewakuację niedowidzących i niedosłyszących.
 • Szklane drzwi wejściowe do obiektu oklejone zostały atestowaną folię zabezpieczającą przed uderzenie wózka.
 • Szafki w przebieralniach oznakowane są w alfabecie Braille’a.
 • Przed obiektem na parkingu wytyczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Kompleks Sportowy przy ul. S.B.Lindego 20, w jego skład wchodzi pływalnia, hala sportowa, sala fitness, siłownia

 • Jest wyposażony w odpowiedni podjazd do drzwi wejściowych oraz windę, którą osoby z dysfunkcją ruchową bez problemu mogą przedostać się na 1 kondygnację oraz parking dla klientów z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Na korytarzach obiektu zapewniono kontrast kolorystyczny.
 • Wysokość lad kasowych jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.
 • Dodatkowo punkty obsługi klientów wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne.
 • Szafki w przebieralniach oznakowane są w alfabecie Braille’a.
 • Lustra w przebieralniach zostały obniżone.
 • Przed obiektem wytyczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Szklane drzwi wejściowe do obiektu oklejone zostały atestowaną folią zabezpieczającą przed uderzeniem wózka.

 

Pływalnia przy ul. S.B. Lindego 20 posiada:

 • oddzielną szatnio-przebieralnię oraz natryski i toaletę przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych.
 • Niecka basenowa wyposażona jest w windę/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej.
 • Pływalnia wyposażona jest w sygnały dźwiękowo – świetlne, aby w przypadku zagrożenia usprawnić ewakuację niedowidzących i niedosłyszących.

 

Hala sportowa przy ul.S.B. Lindego 20 posiada:

 • do dyspozycji osób niepełnosprawnych specjalną szatnię wyposażona w 8 szafek, przystosowaną toaletę oraz natryski.
 • Na widowni znajduje się sześć miejsc z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, wjazd na widownię umożliwia winda.

 

Obiekty sezonowe Orlik 2012 przy ul Rudzkiej oraz Syrenka1 przy ul. Zbigniewa Romaszewskiego

 • wyposażone są w podjazdy do szatni dla osób na wózkach inwalidzkich oraz przystosowane toalety.
 • W celu zapewnienia najlepszej obsługi nasi pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi osób z niepełnosprawnościami przez fundację Polska Bez Barier.

 
Informacje na temat cenników, grafików, regulaminów oraz dostępności obiektów CRS Bielany można uzyskać telefonicznie:

Pływalnia przy ul. Conrada 6 recepcja tel. 22 633 86 80 wew. 101

Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20 (pływalnia, hala sportowa, siłownia, fitness, boks, taniec) recepcja tel. 22 835 00 09 wew. 110

Obiekty sezonowe Orlik 2012 przy ul Rudzkiej 6 oraz Syrenka przy ul. Romaszewskiego oraz hale pneumatyczne nad boiskami do piłki nożnej nadzoruje Robert Banasiuk tel. 506 067 396