Regulamin

Regulamin zajęć fitness

Procedura korzystania z Sali Fitness w Kompleksie Sportowym ul. Lindego 20
w czasie stanu epidemii

 

 1. Administratorem Sali Fitness (Fitness) w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20 w Warszawie (Kompleks Sportowy) jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (CRS).
 2. Fitness czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.00 – 22.00, sobota-niedziela w godzinach 9:00-21:00, w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 3. Klient Fitness zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Fitness w czasie stanu epidemii oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. W okresie od 20.07.2020 do odwołania, z Fitness może korzystać jednorazowo maksymalnie 10 osób (9 Klientów i 1 Instruktor).
 5. Sala Fitness jest udostępniana zgodnie z grafikiem obiektu.
 6. Zajęcia fitness prowadzone przez CRS trwają 45 minut.
 7. W celu zachowania odpowiednich warunków sanitarnych wprowadza się przerwy 15 minutowe pomiędzy zajęciami.
 8. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami 2 m.). Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas zajęć.
 9. Podczas korzystania z Fitness zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 2 m pomiędzy Klientami.
 10. CRS ustala przerwę techniczną na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Sali Fitness w godzinach 12.00-12:30.
 11. Każde urządzenie i sprzęt sportowy używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 12. Użytkownicy Fitness mogą korzystać z trzech pomieszczeń węzła sanitarnego WC (damska, męska, dla osób z niepełnosprawnością), pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego 2 m. Podczas korzystania z WC oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek.
 13. Osoby korzystające z Fitness zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu zajęć treningowych.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Fitness Klienci zobowiązani są każdorazowo wchodząc i wychodząc do/z Fitness do dezynfekowania dłoni korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 15. Wstęp i korzystanie z Fitness dozwolone jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności Instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 16. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Fitness należy pozostawić w Recepcji obiektu.
 17. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w Recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do Recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 18. Torby i ubrania należy pozostawić w szafce w przebieralni.
 19. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszej Procedury, a w szczególności do poleceń pracowników CRS.
 20. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek informowania pracownika CRS o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 21. W razie naruszenia postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa oraz powyższej Procedury Administrator ma prawo usunąć uczestnika lub całą grupę z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.

 

Regulamin zajęć fitness prowadzonych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

 

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia
  lub posiadają ważny karnet imienny.
 3. Za zajęcia prowadzone przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany uważa się te znajdujące się aktualnie na grafiku zamieszczonym na stronie www.crs-bielany.waw.pl oraz na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20.
 4. Czas trwania jednych zajęć wynosi 50 minut.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Recepcji w celu okazania karnetu
  lub wykupienia biletu jednorazowego oraz otrzymania kluczyka do szafki znajdującej się w przebieralni ćwiczeń.
 6. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz posiadanie własnego ręcznika w celu używania go w trakcie ćwiczeń na matach, sportowe obuwie zmienne (z czystą podeszwą niepozostawiające zabrudzeń i rys) – zakazuje się wejścia w obuwiu zewnętrznym. Torby i ubrania należy pozostawić w szatni.
 7. Karnet wystawiony na daną ilość zajęć ważny jest 30 dni od dnia zakupu.
 8. Nie ma możliwości przedłużenia karnetu, niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta.
 9. Osoby kupujące karnet mają prawo do skorzystania z dowolnej ilości zajęć w ciągu dnia. Każde uczestnictwo w zajęciach odliczane jest z karnetu.
 10. Jeśli uczestnik zostaje na większą liczbę zajęć niż jedne, zobowiązany jest
  do zgłoszenia tego pracownikowi Recepcji w celu odnotowania wejścia na karnecie.
 11. Niewykorzystany karnet przepada i nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy.
 12. Osoby biorące udział w zajęciach pisemnie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą
  w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 14. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.
 16. CRS Bielany nie prowadzi zapisów na żadne z prowadzonych zajęć.
 17. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i wynosi maksymalnie 18 osób
  na jednych zajęciach. Decyduje kolejność zgłoszeń
 18. Klient wykupujący bilet jednorazowy lub karnet fitness akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN SALI FITNESS

 1. Administratorem Sali Fitness przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 3. Sala Fitness czynna jest:
  a. poniedziałek – piątek w godz. 6:00-22:00,
  b. sobota i niedziela – w godz. 8:00-22:00,
  c. w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Wstęp do Sali Fitness dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz
  w obecności instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 6. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Sali Fitness należy pozostawić
  u instruktora.
 7. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich
  do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Obowiązkiem osób korzystających z Sali Fitness jest pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej.
 9. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji ogólnej,
  a po zakończonych zajęciach pozostawić u instruktora.
 10. Obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne z czystą podeszwą, niepozostawiające zabrudzeń i rys oraz posiadanie własnego ręcznika w celu konieczności używania go w trakcie ćwiczeń na matach, torby i ubrania należy pozostawić w szatni – zakazuje się wejścia w obuwiu zewnętrznym.
 11. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz biegania.
 12. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 13. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 14. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 15. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przed medycznej kontuzjowanemu klientowi.
 16. Zabrania się przebywania na Sali Fitness w trakcie trwania zajęć osobom postronnym, niebiorącym udziału w zajęciach.
 17. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 18. Osoby uszkadzające sprzęt i urządzenia znajdujące się w Sali Fitness ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Na terenie Sali Fitness obowiązuje zakaz:
  a. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  b. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  c. wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  d. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  e. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.
 20. Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety z winy klienta.
 21. Centrum Rekreacyjno-Sportowe zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 22. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 23. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł.
 24. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.

 

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać w recepcji Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20 lub mailowo na adres biuro@crs-bielany.waw.pl