Regulamin

Regulamin hali sportowej przy ul. Lindego 20

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ – w czasie stanu epidemii

 

 1. Hala Sportowa mieszcząca się w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20 (zwanej dalej: Hala)
  w Warszawie stanowi własność m.st. Warszawy, Administratorem Hali Sportowej jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (zwany dalej: CRS).
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: crs-bielany.waw.pl
 3. Do użytku zostają udostępnione 3 sektory Hali na potrzeby zorganizowanych treningów (zajęć sportowych) oraz doraźnej rekreacji ruchowej.
 4. Hala czynna jest: poniedziałek – piątek w godz. 8:00-22:00, sobota i niedziela – w godz. 9:00-21:00.
  CRS zastrzega sobie prawo do zmian godziny otwarcia obiektu.
 5. W okresie od dnia 15 czerwca 2020 roku do odwołania stanu epidemii Hala pozostaje do dyspozycji użytkowników tzw. Grup zorganizowanych zgodnie z przyjętymi rezerwacjami z zachowaniem maksymalnej ilości osób przebywających na hali sportowej: 90 osób.
 6. Rezerwacji Hali dokonuje się mailowo pod adresem biuro@crs-bielany.waw.pl, a CRS potwierdza rezerwację. Niepotwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z jej anulowaniem. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę.
 7. Pierwszeństwo rezerwacji mają stowarzyszenia działające w obszarze kultury fizycznej.
 8. Podstawową jednostką czasową udostępniania Hali jest 60 min.
 9. W celu zachowania odstępu pomiędzy grupami wprowadza się 15 minutowe przerwy pomiędzy wchodzącymi, a wychodzącymi.
 10. Na terenie Kompleksu Sportowego wyznacza się następujące strefy: strefa zamknięta 90 osób, strefa oczekiwania, strefa izolacji.
 11. Strefę zamkniętą stanowią sektory Hali (dostępne w czasie zajęć wyłącznie dla osób korzystających). Strefę oczekiwania stanowi miejsce przed wejściem głównym do Kompleksu Sportowego. Strefę izolacji stanowi wyznaczone pomieszczenie na terenie obiektu.
 12. Każda grupa jest wpuszczana na teren Hali przez pracownika CRS, nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć.
 13. Z Hali korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane – jednocześnie maksymalnie 90 osób. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Hali tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 90 osób. Do grupy 90 osób nie wlicza się trenerów (dla grup szkoleniowych) i pracowników CRS.
 14. Warunkiem korzystania z Hali jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (zakaz używania obuwia rysującego powierzchnię). Za rzeczy pozostawione na terenie Hali CRS nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość 2 m). Nie ma obowiązku noszenia maseczek wyłącznie w trakcie treningu na Hali.
 16. Użytkownicy Hali mogą pojedynczo korzystać z trzech pomieszczeń węzła sanitarnego WC (damska, męska, dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenia szatni i pryszniców oraz widownia są niedostępne.
 17. Zaleca się, by użytkownicy Hali korzystali z własnego sprzętu sportowego; w okresie pandemii obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania go na terenie obiektu.
 18. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren Kompleksu Sportowego przedmiotów niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 19. Osoby korzystające z Hali zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Kompleksu Sportowego:
  – korzystający z Hali zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
  – sprzęt sportowy CRS wykorzystywany do zajęć po każdym treningu jest dezynfekowany przez trenera i odkładany w wyznaczone miejsce.
  – po wejściu na Halę nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy maseczką, nakaz ten obowiązuje po wyjściu z Hali,
  – zaleca się zachowanie dystansu społecznego (odległość 2m)
 21. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje całkowity zakaz wejścia do innych stref budynku CRS, poza wyznaczonymi toaletami, z których mogą pojedynczo korzystać wyłącznie użytkownicy Hali.
 22. CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z Hali. Użytkownicy korzystają z Hali na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 23. Korzystający z Hali są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników CRS.
 24. Podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować grupę o trybie organizacji zajęć, obowiązującym Regulaminie i wytycznych sanitarnych, miejscach zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z Hali.
 25. Osoby korzystające z Hali mają obowiązek informowania pracownika CRS o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 26. W razie naruszenia postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U.2020.964), obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa oraz powyższego regulaminu Administrator ma prawo usunąć uczestnika lub całą grupę z terenu Kompleksu Sportowego, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.

 

pdf   Zasady rezerwacji hali sportowej w czasie trwania epidemii