Regulamin

Regulamin hali sportowej przy ul. Lindego 20

Regulamin Hali Sportowej

 1. Administratorem Hali Sportowej przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Hala sportowa czynna jest:
  – poniedziałek – piątek w godz. 6:00-22:00,
  – sobota i niedziela – w godz. 8:00-22:00,
  – w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 3. W dni powszednie w godzinach od 6:00 do 16:00 Hala Sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego.
 4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
 5. Osoby towarzyszące i kibicujące podczas treningów oraz rozgrywek sportowych przebywają wyłącznie na trybunach.
 6. Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego.
 7. Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania Hali Sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 8. Obowiązkiem osób korzystających z Hali Sportowej jest pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej.
 9. Kluczyki do szafek znajdujących się w przebieralni należy pobrać z szatni ogólnej
  i po zakończonych treningach zwrócić do szatni ogólnej.
 10. Osoby korzystające z Hali Sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 11. Z Hali Sportowej mogą korzystać:
  – dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
  – kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
  – zakłady pracy, instytucje, organizacje,
  – osoby, które wykupiły rezerwację całej hali sportowej lub jej sektora oraz biorące udział w zawodach organizowanych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe.
 12. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązuje się do:
  – punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
  – używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zamienne obuwie sportowe stosowne do poszczególnych rodzajów zajęć m.in. czyste, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys – obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym,
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, a o złym samopoczuciu ćwiczącego należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.
  – utrzymania czystości i porządku na terenie Hali Sportowej, szatni
  i pomieszczeniach sanitarnych,
  – przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i przepisów porządkowych.
 13. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 14. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Hali Sportowej odpowiedzialni
  są prowadzący zajęcia i kierownik imprez sportowych oraz innych niż sportowych.
 15. Zabrania się wnoszenia na Halę Sportową:
  – wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
  – środków odurzających lub substancji psychotropowych, puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
  – wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  – wchodzenia na płytę bez zezwolenia,
  – konsumpcji, w tym żucia gumy,
  – wprowadzania zwierząt.
 16. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 17. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 18. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł.
 19. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.

 

REGULAMIN WYNAJMU STOŁU DO TENISA STOŁOWEGO CRS BIELANY

 1. ZASADY OGÓLNE:
  – Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
  – Wynajem jest możliwy w godzinach funkcjonowania Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20. CRS nie gwarantuje dostępności usług.
  – Wynajem stołu do tenisa stołowego jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  – Z wynajmu mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież po uiszczeniu opłaty w Recepcji CRS Bielany.
  – W opłatę wliczone jest korzystanie ze stołu wraz z rakietkami i piłeczkami.
  – Sprzęt do gry w tenisa stołowego zostanie udostępniony przez pracownika szatni ogólnej, po okazaniu dowodu wpłaty.
 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:
  – Wynajem stołu do tenisa stołowego odbywa się w hali sportowej CRS Bielany.
  – Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminów obiektu.
  – Na boisku przeznaczonym do gry w tenisa stołowego mogą przebywać tylko osoby grające w tenisa stołowego, maksymalnie 4 osoby.
  – Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia torby i ubrania w szatni.
 3. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązuje się do:
  – punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
  – używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zmiennego obuwia sportowego stosowanego do poszczególnych rodzajów zajęć m.in. czyste, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys – obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym,
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  – niezwłocznego powiadomienia kierownika lub pracownika obiektu o złym samopoczuciu ćwiczącego,
  – utrzymania czystości i porządku na terenie Hali Sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
  – przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i przepisów porządkowych.
 4. Na Hali Sportowej zabrania się:
  – wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
  – wnoszenia i posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
  – wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  – wchodzenia na płytę bez zezwolenia,
  – konsumpcji, w tym żucia gumy,
  – wprowadzania zwierząt.
  – Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  – O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
  – Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
  – W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki i/lub numerka od szatni pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł.
  – Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.

 

REGULAMIN WYNAJMU SEKTORA DO GRY W BADMINTONA CRS BIELANY

 1. ZASADY OGÓLNE:
  Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
  – Wynajem jest możliwy w godzinach funkcjonowania Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20. CRS Bielany nie gwarantuje dostępności usług.
  – Wynajem sektora do gry w badmintona jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  – Z wynajmu mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież po uiszczeniu opłaty w Recepcji CRS Bielany.
  – W opłatę wliczone jest korzystanie z sektora wraz z rakietkami i lotkami.
  – Sprzęt do gry w badmintona zostanie udostępniony przez pracownika szatni ogólnej, po okazaniu dowodu wpłaty.
 2.  OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:
  Wynajem odbywa się w hali sportowej CRS Bielany.
  – Każdy uczestnik korzystający z wynajmu zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminów obiektu.
  – Na boisku przeznaczonym do gry w badmintona mogą przebywać tylko osoby grające w badmintona, maksymalnie 4 osoby.
  – Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia torby i ubrania w szatni.
 3. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązuje się do:-
  punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
  – używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zmiennego obuwia sportowego stosowanego do poszczególnych rodzajów zajęć m.in. czyste, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys – obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym,
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
  – niezwłocznego powiadomienia kierownika lub pracownika obiektu o złym samopoczuciu ćwiczącego,
  – utrzymania czystości i porządku na terenie Hali Sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
  – przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i przepisów porządkowych.
 4. Na Hali Sportowej zabrania się:
  – wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
  – wnoszenia i posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
  – wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
  – wchodzenia na płytę bez zezwolenia,
  – konsumpcji, w tym żucia gumy,
  – wprowadzania zwierząt.
  – Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
  – O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
  – Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
  – W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki i/lub numerka od szatni pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł.
  – Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.