Zarządzenie Nr 47/2021

Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie

zmiany Regulaminu korzystania z Pływalni CRS w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Na podstawie § 8 Statutu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 01 grudnia 2021 r. wprowadza się zmianę Regulaminu korzystania z Pływalni CRS w okresie epidemii koronawirusa COVID 19, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikom Pływalni CRS..

§ 3

 1. Z dniem 1 grudnia 2021 r. przestaje obowiązywać Regulamin korzystania z Pływalni CRS Bielany ul. Conrada 6 oraz ul. Lindego 20 w okresie epidemii koronawirusa COVID 19. wprowadzony Zarządzeniem nr 38/2021 z dnia 1 września 2021 roku.
 1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie w sekretariacie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany.

Regulamin korzystania z Pływalni CRS  w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.11.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021, poz. 861) wprowadza się od dnia 01 grudnia 2021 r. następujące zasady korzystania z Pływalni CRS Bielany.

Postanowienia ogólne:

 1. Dopuszcza się korzystanie z Pływalni CRS Bielany w celu prowadzenia działalności  związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej  polegającej  na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 1. w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187                 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, dzieci i młodzieży uczestniczącej                              we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
 2. uczestników indywidualnych przy zachowaniu liczby osób nie większej niż 50% obłożenia danego obiektu.
 3. widzów nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie,                     a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami.
 1. Pojęcie sportu zawodowego w rozumieniu wyjątku oznacza zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji Europejskiej uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym                                      a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca.
 2. Okoliczności, o których mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy lub Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski.
 3. Uczestnicy zajęć zaszczepieni przeciw Covid 19, po okazaniu ważnego kodu QR, potwierdzającego zaszczepienie przeciw  Covid 19, nie będą wliczani do limitów ograniczeń  wskazanych w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczegółowe zasady korzystania z Pływalni . 

 1. Na terenie Pływalni dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.   
 2. Wprowadza się zakaz gromadzenia się większych grup osób w holach pływalni oraz w częściach wspólnych obiektu. Osoby oczekujące na uczestników zajęć, zobowiązuje się do przebywania na zewnątrz budynku.   
 3. Zaleca się, aby wejście do obiektu następowało max. 15 minut przed rozpoczęciem aktywności. Po zakończonej aktywności niezwłocznie należy opuścić obiekt.

  

Zasady bezpiecznego korzystania z Pływalni:

  

 1. Na terenie Pływalni (Conrada )zostaje udostępniona szatnia ubraniowa, która na czas obowiązywania powyższego regulaminu działać będzie jako szatnia samoobsługowa.
 2. CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni mają obowiązek zakrywania ust i nosa maską ochronną we wszystkich częściach wspólnych (hol, korytarze, przebieralnie) z wyłączeniem osób korzystających z aktywności (przebywających w basenie).
 4. Zarządca pływalni nie udostępniania masek ochronnych do zakrywania ust i nosa.
 5. Osoby z objawami infekcji skórnych, dróg oddechowych lub podwyższoną temperaturą ciała, a także objęte kwarantanną, izolacją, osoby mające kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorzy na COVID-19 nie zostaną wpuszczone na terenie Pływalni.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego we wszystkich pomieszczeniach oraz dezynfekcji rąk przed wejściem  i wyjściem z obiektu.
 7. Wszystkie osoby, które brały udział w aktywności na terenie Pływalni, po jej zakończeniu zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia pływalni.
 8. Bezpośrednio przed recepcją powinna znajdować się jedna osoba.
 9. CRS Bielany informuje, że po każdym Uczestniku będzie dezynfekował bransoletki z transponderem basenowym, szafkę oraz inne powierzchnie dotykowe.
 10. Na Pływalni ilość miejsc siedzących w holu głównym będzie ograniczona, tak aby można było zachować odpowiedni dystans fizyczny.
 11. Osoby korzystające z pływalni mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 12. CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 13. Widownia – dostępna w ilości nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami.
 14. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich swoich członków/uczestników                                                                     i ich opiekunów/trenerów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2021 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 15. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników                                                                   i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z Pływalni.
 16. W trakcie zajęć, dozwolone jest korzystanie z własnego sprzętu (typu: płetwy, deski, makarony, piłki itp.) po spełnieniu następujących warunków:   
  1. przed wejściem na płytę basenu sprzęt zostanie zdezynfekowany odpowiednim środkiem dezynfekującym w miejscu wyznaczonym wcześniej przez Administratora obiektu,   
  2. użycie sprzętu nie spowoduje uszkodzenia elementów obiektu sportowego.
 17. Obowiązuje zakaz wnoszenia na płytę basenową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.   
 18. Osoba, u której wystąpią objawy chorobowe zostanie skierowana do odizolowanego pomieszczenia lub wyznaczonego odosobnionego miejsca z zapewnieniem min. 1,5 m. odległości od innych użytkowników, w razie potrzeby zostaną wezwane stosowne służby                                     (np.: Pogotowie) lub osoba taka zostanie poproszona o jak najszybsze opuszczenie obiektu.
 19. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Pływalni, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu – Pracownik CRS Bielany zgłosi ten incydent Policji.   
 20. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin Pływalni i zapisy w nim zawarte.