Regulamin

Regulamin siłowni przy ul. Lindego 20

 1. Administratorem Siłowni przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 3. Siłownia czynna jest:
  a. poniedziałek – piątek w godz. 6:00-21:45,
  b. sobota i niedziela – w godz. 9:00-20:45,
  c. w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 4. Każdy klient Siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu siłowni.
 5. Wstęp i korzystanie z Siłowni dozwolone jest jedynie w godzinach jej otwarcia
  i w obecności instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 6. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z siłowni należy pozostawić
  u instruktora.
 7. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia
  lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich
  do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Obowiązkiem osób korzystających z Siłowni jest pozostawienie okryć zewnętrznych
  w szatni ogólnej.
 9. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji ogólnej,
  a po zakończonych zajęciach pozostawić u instruktora siłowni.
 10. Obowiązuje strój sportowy, zmienne obuwie sportowe oraz własny ręcznik,
  torby i ubrania należy pozostawić w przebieralni – zakazuje się wejścia w obuwiu zewnętrznym.
 11. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz biegania.
 12. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 13. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 14. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia.
 15. Podczas ćwiczeń na maszynach ze względów higienicznych należy korzystać
  z własnego ręcznika.
 16. Podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami wskazana jest asekuracja pracownika siłowni lub ćwiczącej osoby towarzyszącej.
 17. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu siłowego.
 18. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 19. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przed medycznej kontuzjowanemu klientowi.
 20. Zabrania się przebywania w Siłowni w trakcie trwania ćwiczeń osobom postronnym, niebiorącym udziału w ćwiczeniach.
 21. Zabrania się kładzenia rąk na linkach wyciągów i innych ruchomych elementach urządzeń oraz podkładania dłoni pod talerze sztangi. Należy za każdym razem sprawdzić czy talerze na gryfie są jednakowo nałożone i umocowane (zabezpieczone) po obydwu stronach oraz upewnić się, czy mechanizm ustalający wysokość obciążenia na maszynach treningowych jest prawidłowo zabezpieczony.
 22. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 23. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 24. Na terenie Siłowni obowiązuje zakaz:
  a. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  b. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  c. wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  d. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  e. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.
 25. Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety z winy klienta.
 26. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 27. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł.
 28. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.
 29. Klienci w wieku 16-18 lat mogą przebywać na terenie siłowni tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 30. Pkt. 29 nie dotyczy grup zorganizowanych zobowiązanych do opieki instruktora lub trenera.
 31. Zabrania się korzystania z siłowni osobom do lat 16.
 32. Rozliczenie kluczyka i biletu parkingowego możliwe jest do godziny 21:50.