Regulamin

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012"

 1. Boiska są czynne przez cały tydzień w godzinach ustalonych odrębnie dla każdej pory roku (Ramowe godziny otwarcia obiektu: w dni powszednie 8.00–20.00, sob-niedz.10.00-20.00) Harmonogram pracy obiektu ustala Dyrektor CRS w porozumieniu z Dyrektorem SP 53 i instruktorem sportu.
 2. W trakcie roku szkolnego w godzinach 8.00 – 15.30 na boiskach odbywają się planowe zajęcia szkolne pod nadzorem nauczyciela- opiekuna grupy. Od godz. 16.00 do godz. 20.00 boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. W okresie wakacji obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. CRS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne ważne powody.
 5. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska przez Kluby Sportowe z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Dostępność boisk dla bielańskich Klubów Sportowych i zasady korzystania z nich określa odrębny regulamin. W przypadku korzystania przez Klub Sportowy tylko jednego boiska np. piłkarskiego boisko wielofunkcyjne jest dostępne dla mieszkańców.
 8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 10. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
 11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 12 b (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  – korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
  – używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz kolców;
  – wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk: np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
  – niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  – wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  – palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
  – zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
  – przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  – zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  – przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku;
  – wprowadzania zwierząt;
 13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  – nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
  – zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  – nakazać opuszczenie terenu boisk;
  – wezwać Straż Miejską lub Policję.
 14. CRS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 15. CRS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na boiskach.
 16. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp oraz uwag instruktora sportu.