Regulamin

Regulamin korzystania z Pływalni CRS  w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.08.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021, poz. 1583) wprowadza się od dnia 01 września 2021 r. następujące zasady korzystania z Pływalni CRS Bielany.

Postanowienia ogólne:

 1. Dopuszcza się korzystanie z Pływalni CRS Bielany w celu prowadzenia działalności  związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej  polegającej  na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 1. w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187                 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, dzieci i młodzieży uczestniczącej                              we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
 2. uczestników indywidualnych przy zachowaniu liczby osób nie większej niż 75% obłożenia danego obiektu.
 3. widzów nie więcej niż 75% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie,                     a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami.
 1. Pojęcie sportu zawodowego w rozumieniu wyjątku oznacza zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji Europejskiej uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym                                      a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca.
 2. Okoliczności, o których mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy lub Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski.
 3. Uczestnicy zajęć zaszczepieni przeciw Covid 19, po okazaniu ważnego kodu QR, potwierdzającego zaszczepienie przeciw  Covid 19, nie będą wliczani do limitów ograniczeń  wskazanych w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczegółowe zasady korzystania z Pływalni . 

 

 1. Na terenie Pływalni dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.   
 2. Wprowadza się zakaz gromadzenia się większych grup osób w holach pływalni oraz w częściach wspólnych obiektu. Osoby oczekujące na uczestników zajęć, zobowiązuje się do przebywania na zewnątrz budynku.   
 3. Zaleca się, aby wejście do obiektu następowało max. 15 minut przed rozpoczęciem aktywności. Po zakończonej aktywności niezwłocznie należy opuścić obiekt.

  

Zasady bezpiecznego korzystania z Pływalni:

  

  1. Na terenie Pływalni (Conrada )zostaje udostępniona szatnia ubraniowa, która na czas obowiązywania powyższego regulaminu działać będzie jako szatnia samoobsługowa.
  2. CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
  3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni mają obowiązek zakrywania ust i nosa maską ochronną we wszystkich częściach wspólnych (hol, korytarze, przebieralnie) z wyłączeniem osób korzystających z aktywności (przebywających w basenie).
  4. Zarządca pływalni nie udostępniania masek ochronnych do zakrywania ust i nosa.
  5. Osoby z objawami infekcji skórnych, dróg oddechowych lub podwyższoną temperaturą ciała, a także objęte kwarantanną, izolacją, osoby mające kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorzy na COVID-19 nie zostaną wpuszczone na terenie Pływalni.
  6. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego we wszystkich pomieszczeniach oraz dezynfekcji rąk przed wejściem  i wyjściem z obiektu.
  7. Wszystkie osoby, które brały udział w aktywności na terenie Pływalni, po jej zakończeniu zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia pływalni.
  8. Bezpośrednio przed recepcją powinna znajdować się jedna osoba.
  9. CRS Bielany informuje, że po każdym Uczestniku będzie dezynfekował bransoletki z transponderem basenowym, szafkę oraz inne powierzchnie dotykowe.
  10. W Pływalni ilość miejsc siedzących w holu głównym będzie ograniczona, tak aby można było zachować odpowiedni dystans fizyczny.
  11. Osoby korzystające z pływalni mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
  12. CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
  13. Widownia – dostępna w ilości nie więcej niż 75% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5m pomiędzy widzami.
  14. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich swoich członków/uczestników                                                                     i ich opiekunów/trenerów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2021 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy.
  15. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników                                                                   i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z Pływalni.
  16. W trakcie zajęć, dozwolone jest korzystanie z własnego sprzętu (typu: płetwy, deski, makarony, piłki itp.) po spełnieniu następujących warunków:   
   1. przed wejściem na płytę basenu sprzęt zostanie zdezynfekowany odpowiednim środkiem dezynfekującym w miejscu wyznaczonym wcześniej przez Administratora obiektu,   
   2. użycie sprzętu nie spowoduje uszkodzenia elementów obiektu sportowego.
  17. Obowiązuje zakaz wnoszenia na płytę basenową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.   
  18. Osoba, u której wystąpią objawy chorobowe zostanie skierowana do odizolowanego pomieszczenia lub wyznaczonego odosobnionego miejsca z zapewnieniem min. 1,5 m. odległości od innych użytkowników, w razie potrzeby zostaną wezwane stosowne służby                                     (np.: Pogotowie) lub osoba taka zostanie poproszona o jak najszybsze opuszczenie obiektu.
  19. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Pływalni, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu – Pracownik CRS Bielany zgłosi ten incydent Policji.   
  20. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin Pływalni i zapisy w nim zawarte.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW CRS Bielany

w związku z pandemią COVID-19  obowiązująca od 01.09.2021 r.

 1. Z obiektów CRS Bielany może korzystać liczba osób określona w Regulaminie korzystania z danego obiektu z zastrz. ust 2.
 2. 2. Liczba osób korzystająca z obiektu nie może być większa niż określona odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 3. 3.Zakazuje się korzystania z obiektów CRS Bielany (CRS) osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 4. 4.Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk. CRS Bielany zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 5. 5.Noszenie osłon ust i nosa jest obowiązkowe na terenie obiektów z wyłączeniem miejsc do zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).
 6. 6.Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).
 7. 7.CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 8. 8.Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba.
 9. 9.Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
 10. 10.Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
 11. 11.Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 12. 12.CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji.
 13. 13.Urządzenia i sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez CRS.
 14. 14.W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 15. 15.Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 16. 16.Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektów.

Regulamin pływalni CRS Bielany ul. Conrada 6

 1. Pływalnia kryta przy ul. Conrada 6 jest obiektem ogólnodostępnym, administrowanym przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. Pływalnia jest czynna:
  – poniedziałek – piątek w godzinach 6 00 -22 00
  – sobota – niedziela w godzinach 8 00 -22 00.
  – Dyrekcja zastrzega sobie prawo do sezonowej zmiany godzin otwarcia
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 4. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  – ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi lub z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia oraz stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
 5. Wstęp na halę basenową i do sauny odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta naliczającego opłatę za pobyt. Pobranie paska z kluczykiem do szafki ubraniowej jest możliwe na podstawie ważnego karnetu, lub po dokonaniu opłaty jednorazowej.
 6. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników CRS.
 7. Na pływalni jednorazowo przebywać może do 48 osób, do 8 osób na torze.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 9. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są przekazać grupę osobie prowadzącej zajęcia oraz odebrać ją po ich zakończeniu. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownicy.
 10. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu.
 11. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do posiadania:
  – czystego stroju kąpielowego (mężczyźni – strój przylegający do ciała, kobiety – strój jedno lub dwu częściowy, dzieci noszące pieluchy – pieluchy przeznaczone do kąpieli
  – czepka na głowę
  – zmienionego na terenie pływalni obuwia typu kąpielowego, np.: klapki.
 12. Ubranie i obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni ogólnej.
 13. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu i pozostawione na terenie, CRS nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przed kąpielą w basenie każda osoba całkowicie rozebrana (bez kostiumu kąpielowego) powinna bezwzględnie starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 15. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 16. Przed wejściem do hali z niecką basenową bezwzględnie należy przejść przez brodzik dezynfekujący nogi.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  – wchodzenia bez zezwolenia
  – biegania po chodnikach otaczających nieckę basenową
  – wskakiwania do wody o wpychania do wody innych użytkowników
  – zatapiania osób korzystających z kąpieli o wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych
  – przynoszenia ze sobą na teren pływalni niebezpiecznych przedmiotów
  – niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni.
 18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia ratownika.
 19. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 20. Dyrektor pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa korzystania z basenu.
 22. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 23. Za wypadki wynikłe z powodu nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie odpowiada.
 24. Na sygnał alarmowy w postaci długiego gwizdka ratownika lub syreny alarmowej wszyscy kąpiący się natychmiast opuszczają basen i zbierają się w wyznaczonym przez ratownika miejscu.

Regulamin jacuzzi

 1. Wejście do wanny jacuzzi może się odbywać wyłącznie od wyznaczonej strony
 2. Zabrania się wskakiwania do jacuzzi.
 3. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby.
 4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 min.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 7. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 8. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

Regulamin korzystania z sauny suchej w obiekcie krytej pływalni CRS Bielany ul. Conrada 6

 1. Sauna sucha jest integralną częścią basenu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu pływalni oraz niniejszy Regulamin.
 2. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe.
 4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 6. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 7. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i wytrzeć się do sucha.
 8. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie przed drzwiami sauny.
 9. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w biżuterii (kolczykach, łańcuszkach), zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 10. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 11. Na terenie sauny zabrania się:
  – przebywania w ubraniu oraz obuwiu;
  – hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
  – wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
  – wnoszenia napojów alkoholowych;
  – nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
  – palenia tytoniu;
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 12. Nie zaleca się korzystania z sauny:
  – bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym;
  – osobom z chorobami krążenia;
  – osobom chorującym na cukrzycę;
  – osobom nietrzeźwym;
  – kobietom ciężarnym;
  – kobietom w czasie menstruacji.
 13. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Korzystanie z sauny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Dyrekcja CRS Bielany nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań Obsługi.
 16. Dyrekcja CRS Bielany zaleca wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje lekarskie przed skorzystaniem z tej formy relaksu oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu wysokiej temperatury na stan zdrowia osób korzystających.
 17. Sauna posiada sygnał alarmowy w postaci przycisku umieszczonego na ścianie, z którego można skorzystać w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
 18. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Dyrekcja CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Regulamin zatwierdził Dyrektor CRS Bielany.

Dyrektor CRS Bielany

Pobierz:

Zarządzenie Dyrektora CRS Bielany
Regulamin biletu instruktorskiego