Regulamin

Regulamin korzystania z Pływalni CRS  w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Postanowienia ogólne:

 1. Dopuszcza się korzystanie z Pływalni CRS Bielany zgodnie z zasadami określonymi w aktualnym Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Z Pływalni CRS Bielany/widowni Pływalni może korzystać jednorazowo maksymalnie liczba osób określonych w aktualnym Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Każdorazowo po zmianie obowiązujących limitów, należy dostosować liczbę uczestników przebywających w Pływalni do obowiązujących przepisów.
 3. Do liczby osób wskazanych w ust. 2 nie wlicza się nie wlicza się instruktorów CRS i trenerów szkoły oraz osób zaszczepionych przeciw Covid 19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID 19.

Szczegółowe zasady korzystania z Pływalni . 

 1. Na terenie Pływalni dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności oraz skorzystania z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.   
 2. Wprowadza się zakaz gromadzenia się większych grup osób w holach pływalni oraz w częściach wspólnych obiektu. Osoby oczekujące na uczestników zajęć, zobowiązuje się do przebywania na zewnątrz budynku.   
 3. Zaleca się, aby wejście do obiektu następowało max. 15 minut przed rozpoczęciem aktywności. Po zakończonej aktywności niezwłocznie należy opuścić obiekt.

  

Zasady bezpiecznego korzystania z Pływalni:

  

 1. CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni mają obowiązek zakrywania ust i nosa maską ochronną we wszystkich częściach wspólnych (hol, korytarze, przebieralnie) z wyłączeniem osób korzystających z aktywności (przebywających w basenie).
 3. Zarządca pływalni nie udostępniania masek ochronnych do zakrywania ust i nosa.
 4. Osoby z objawami infekcji skórnych, dróg oddechowych lub podwyższoną temperaturą ciała, a także objęte kwarantanną, izolacją, osoby mające kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorzy na COVID-19 nie zostaną wpuszczone na terenie Pływalni.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego we wszystkich pomieszczeniach oraz dezynfekcji rąk przed wejściem  i wyjściem z obiektu.
 6. Wszystkie osoby, które brały udział w aktywności na terenie Pływalni, po jej zakończeniu zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia pływalni.
 7. Bezpośrednio przed recepcją powinna znajdować się jedna osoba.
 8. CRS Bielany informuje, że po każdym Uczestniku będzie dezynfekował bransoletki z transponderem basenowym, szafkę oraz inne powierzchnie dotykowe.
 9. Na Pływalni ilość miejsc siedzących w holu głównym będzie ograniczona, tak aby można było zachować odpowiedni dystans fizyczny.
 10. Osoby korzystające z pływalni mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 11. CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń.
 12. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich swoich członków/uczestników                                                                     i ich opiekunów/trenerów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 13. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników                                                                   i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z Pływalni.
 14. W trakcie zajęć, dozwolone jest korzystanie z własnego sprzętu (typu: płetwy, deski, makarony, piłki itp.) po spełnieniu następujących warunków:   
  1. przed wejściem na płytę basenu sprzęt zostanie zdezynfekowany odpowiednim środkiem dezynfekującym w miejscu wyznaczonym wcześniej przez Administratora obiektu,   
  2. użycie sprzętu nie spowoduje uszkodzenia elementów obiektu sportowego.
 15. Obowiązuje zakaz wnoszenia na płytę basenową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.   
 16. Osoba, u której wystąpią objawy chorobowe zostanie skierowana do odizolowanego pomieszczenia lub wyznaczonego odosobnionego miejsca z zapewnieniem min. 1,5 m. odległości od innych użytkowników, w razie potrzeby zostaną wezwane stosowne służby                                     (np.: Pogotowie) lub osoba taka zostanie poproszona o jak najszybsze opuszczenie obiektu.
 17. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Pływalni, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu – Pracownik CRS Bielany zgłosi ten incydent Policji.   
 18. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin Pływalni i zapisy w nim zawarte.