Pływalnia przy ul. Conrada 6 - regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CRS Bielany ul.Conrada 6
w związku z pandemią COVID-19 obowiązujący od 22.06.2020 r.


Zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu!

 

 1. Pływalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00, w soboty i niedzielę w godzinach 9:00-21:00. CRS zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Pływalni.
 2. Sauna męska oraz damska pozostają nieczynne.
 3. W jacuzzi może przebywać jedna osoba.
 4. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 5. Przy wejściu i wyjściu z obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na całym terenie Kompleksu z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.(Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni,z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę w pomieszczeniu przebieralni).
 7. Z pływalni jednocześnie może korzystać do 24 osób (max. 4 osoby na torze).
 8. Z pływalni mogą korzystać klienci indywidualni na podstawie ważnego biletu jednorazowego lub karnetu oraz grupy zorganizowane na podstawie zawartej umowy najmu. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Pływalni, wyłącznie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.
 9. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się jedna osoba.
 10. Na terenie obiektu oraz podczas pływania obowiązuje zachowanie 2-metrowej odległości między osobami.
 11. Z pryszniców może korzystać jednocześnie maksymalnie6 osób.
 12. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli, pływania i przebrania się.
 13. Osoby korzystające z Pływalni mają obowiązek informowania pracownika CRS (ratownik) o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z Pływalni w czasie epidemii.
 14. Osoby korzystające z obiektu, które w sposób rażący naruszą zasady bezpieczeństwa, będą podlegały upomnieniu przez personel, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 15. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkownika pływalni lub Trenera, Zarządca taką osobę umieści w odizolowanym pomieszczeniu/miejscu (m.in. wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) po czym zawiadomi odpowiednie służby.
 16. Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym regulaminie, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Pływalni.
 17. W przypadku Zajęć sportowych– za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 18. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/Uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 19. Obowiązuje zakaz wnoszenia na płytę basenową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 20. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz korzystania z ogólnodostępnej szatni ubraniowej, okrycie wierzchnie użytkownicy i Trenerzy zabierają we własnym worku/siatce do szafki ubraniowej natomiast obuwie można pozostawić na półkach na własną odpowiedzialność.

 

Regulamin pływalni CRS Bielany ul. Conrada 6

 

 1. Pływalnia kryta przy ul. Conrada 6 jest obiektem ogólnodostępnym, administrowanym przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. Pływalnia jest czynna:
  – poniedziałek – piątek w godzinach 6 00 -22 00
  – sobota – niedziela w godzinach 8 00 -22 00.
  – Dyrekcja zastrzega sobie prawo do sezonowej zmiany godzin otwarcia
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 4. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  – ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi lub z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia oraz stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
 5. Wstęp na halę basenową i do sauny odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta naliczającego opłatę za pobyt. Pobranie paska z kluczykiem do szafki ubraniowej jest możliwe na podstawie ważnego karnetu, lub po dokonaniu opłaty jednorazowej.
 6. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników CRS.
 7. Na pływalni jednorazowo przebywać może do 48 osób, do 8 osób na torze.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 9. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są przekazać grupę osobie prowadzącej zajęcia oraz odebrać ją po ich zakończeniu. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownicy.
 10. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu.
 11. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do posiadania:
  – czystego stroju kąpielowego (mężczyźni – strój przylegający do ciała, kobiety – strój jedno lub dwu częściowy, dzieci noszące pieluchy – pieluchy przeznaczone do kąpieli
  – czepka na głowę
  – zmienionego na terenie pływalni obuwia typu kąpielowego, np.: klapki.
 12. Ubranie i obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni ogólnej.
 13. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu i pozostawione na terenie, CRS nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przed kąpielą w basenie każda osoba całkowicie rozebrana (bez kostiumu kąpielowego) powinna bezwzględnie starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 15. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 16. Przed wejściem do hali z niecką basenową bezwzględnie należy przejść przez brodzik dezynfekujący nogi.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  – wchodzenia bez zezwolenia
  – biegania po chodnikach otaczających nieckę basenową
  – wskakiwania do wody o wpychania do wody innych użytkowników
  – zatapiania osób korzystających z kąpieli o wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych
  – przynoszenia ze sobą na teren pływalni niebezpiecznych przedmiotów
  – niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni.
 18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia ratownika.
 19. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 20. Dyrektor pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa korzystania z basenu.
 22. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 23. Za wypadki wynikłe z powodu nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie odpowiada.
 24. Na sygnał alarmowy w postaci długiego gwizdka ratownika lub syreny alarmowej wszyscy kąpiący się natychmiast opuszczają basen i zbierają się w wyznaczonym przez ratownika miejscu.

 

Regulamin jacuzzi

 

 1. Wejście do wanny jacuzzi może się odbywać wyłącznie od wyznaczonej strony
 2. Zabrania się wskakiwania do jacuzzi.
 3. W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby.
 4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 min.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 7. Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 8. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić dyżurującemu ratownikowi.

 

Regulamin korzystania z sauny suchej w obiekcie krytej pływalni CRS Bielany ul. Conrada 6

 

 1. Sauna sucha jest integralną częścią basenu i obowiązują w niej przepisy Regulaminu pływalni oraz niniejszy Regulamin.
 2. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe.
 4. Z sauny mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 6. Z sauny należy korzystać w kostiumie bawełnianym. Przebywanie w niej w stroju innym niż bawełniany może spowodować jego zniszczenie.
 7. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i wytrzeć się do sucha.
 8. W saunie suchej należy używać własnego ręcznika w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewnianą oraz pozostawić obuwie przed drzwiami sauny.
 9. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w biżuterii (kolczykach, łańcuszkach), zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.
 10. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 11. Na terenie sauny zabrania się:
  – przebywania w ubraniu oraz obuwiu;
  – hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów;
  – wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych;
  – wnoszenia napojów alkoholowych;
  – nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
  – palenia tytoniu;
  – niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 12. Nie zaleca się korzystania z sauny:
  – bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym;
  – osobom z chorobami krążenia;
  – osobom chorującym na cukrzycę;
  – osobom nietrzeźwym;
  – kobietom ciężarnym;
  – kobietom w czasie menstruacji.
 13. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Korzystanie z sauny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Dyrekcja CRS Bielany nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań Obsługi.
 16. Dyrekcja CRS Bielany zaleca wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje lekarskie przed skorzystaniem z tej formy relaksu oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu wysokiej temperatury na stan zdrowia osób korzystających.
 17. Sauna posiada sygnał alarmowy w postaci przycisku umieszczonego na ścianie, z którego można skorzystać w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
 18. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Dyrekcja CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Regulamin zatwierdził Dyrektor CRS Bielany.

 

Dyrektor CRS Bielany

 

 

Pobierz:
Zarządzenie Dyrektora CRS Bielany
Regulamin biletu instruktorskiego