Taniec

Regulamin salki tanecznej

 1. Administratorem Salki Tanecznej w Kompleksie sportowym przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanym dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, zwanego dalej CRS Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany: crs-bielany.waw.pl
 3. Salka Taneczna służy do przeprowadzenia zajęć ogólnorozwojowych.
 4. Salka Taneczna czynna jest:
 • poniedziałek piątek w godz. 6:00-22:00,
 • niedziela w godz. 8:00-22:00.
  godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 1. Zabrania się przebywania w Salce Tanecznej w trakcie trwania zajęć osobom postronnym, niebiorącym udziału
  w zajęciach.
 2. Za korzystanie z Salki Tanecznej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej wynajmu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Dyrektor CRS Bielany zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania Salki Tanecznej oraz prawo
  do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 4. Obowiązkiem osób korzystających z Salki Tanecznej jest pozostawienie okryć zewnętrznych wraz z obuwiem zewnętrznym w szatni ogólnej.
 5. Kluczyki do szafek znajdujących się w przebieralni należy pobrać z Recepcji i po zakończonym treningu niezwłocznie zwrócić do Recepcji.
 6. Osoby korzystające z Salki Tanecznej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność, CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia, wynikające z uczestnictwa w zajęciach ogólnorozwojowych odbywających się w Sali tańca.
 7. Z Salki Tanecznej mogą korzystać:
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
 • kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby, które wykupiły rezerwację Salki Tanecznej.
 1. Osoby korzystające z Salki Tanecznej zobowiązuje się do:
 • punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
 • używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zamiennego obuwia sportowego (stosownego
  do poszczególnych rodzajów zajęć, czystego, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys). Obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się
  w wyposażeniu,
 • o złym samopoczuciu ćwiczącego należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 • utrzymania czystości i porządku na terenie Salki Tanecznej, w szatni oraz w pomieszczeniach sanitarnych,
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i przepisów porządkowych.
 • natychmiastowego powiadomienia Obsługi obiektu o wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach.
 1. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Salki Tanecznej odpowiedzialne są osoby prowadzące zajęcia.
 2. W zajęciach w Sali Tańca może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 12 osób.
 3. Osoby organizujące zajęcia w Sali Tańca ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez uczestników tych zajęć.
 4. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł.
 6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.