Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Władze | Struktura organizacyjna | Status prawny | Zasady funkcjonowania | Kompetencje | Przedmiot działalności | Dostęp do informacji publicznej |
Rekrutacja | Struktura własnościowa i majątek | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Ewidencje i rejestry | Sprawozdania finansowe | Zamówienia publiczne | Deklaracja dostępności | Raport o stanie zapewnienia dostępności |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Status prawny

Centrum Rekreacyjno – Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany powstało z dniem 1 listopada 2007 r. na mocy Uchwały Nr XV/457/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r.
Centrum Rekreacyjno-Sportowe jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy , prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Siedzibą CRS jest Warszawa, a terenem działania jest obszar Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

UCHWAŁA NR XV/457/2007
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 6 września 2007 r.

w sprawie utworzenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) art. 5 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 listopada 2007 r. jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany” z siedzibą w Warszawie,
ul. Conrada 6, zwaną dalej „Centrum”.

§ 2. Przedmiotem działalności Centrum jest organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych oraz popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki.
§ 3. 1. Przedmiot działania, organizację i zasady gospodarki finansowej Centrum określa statut stanowiący załącznik do uchwały.
2.   Centrum wyposaża się w składniki mienia m.st. Warszawy po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym pod nazwą „Pływalnia Gimnazium Nr 3 w Warszawie”,
z siedzibą w Warszawie, ul. Conrada 6.
3.   Centrum przejmuje należności i zobowiązania po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym pod nazwą „Pływalnia Gimnazjum Nr 3 w Warszawie”, z siedzibą
w Warszawie, ul. Conrada 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy

§ 5. 1.  Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska – Grupińska

Załącznik do uchwały
Nr XV/457/2007
Rady m.st. Warszawy
z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie utworzenia Centrum Rekreacyjno-Sportowego
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

STATUT
Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Dzielnicy Bielany zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm),
 3. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. 2001 r. Nr 81, poz. 889
  z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),
 5. niniejszego statutu,
 6. innych przepisów prawa

§ 2

Centrum jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 3

Siedzibą Centrum jest Warszawa, a terenem działania jest obszar Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
§ 4

Nadzór nad Centrum sprawują organy m.st. Warszawy.

§ 5

1. Centrum używa pieczęci w brzmieniu: Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
w Dzielnicy Bielany, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa.
2. W przypadkach prawem przewidzianych Centrum może używać nazwy skróconej
„C. R. S”.

Rozdział 2
Cele i zadania Centrum

§ 6

Celem działalności Centrum jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§ 7

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności:

 1. organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych,
 2. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 3. zapewnianie kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo- rekreacyjnych,
 4. tworzenie warunków do upowszechniania uprawiania sportu,
 5. popularyzacja rekreacji ruchowej i turystyki,
 6. tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
 7. eksploatacja i zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
 8. wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 8

1.  Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców.
2. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za jego działalność, właściwą organizację oraz gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Prezydent
m.st. Warszawy.

§ 9

1.  Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum dokonuje Dyrektor.
3. Pracownicy ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 10

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Centrum

§ 11

 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki.
 2. . Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Centrum określają odrębne ustawy.
 3. Projekt planu finansowego Centrum opracowuje Dyrektor i przedstawia
  go do zaopiniowania Zarządowi Dzielnicy i właściwej Komisji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

§ 12

Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 13

1.  Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
2.  Likwidacja Centrum następuje na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy.

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 2553, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr155, poz.1298, z 2006 r. Nr 208, poz. 1531 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1280 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984.

 

Załącznik 2  – Statut Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany