Regulamin Sali Boksu w czasie stanu epidemii

 1. Administratorem Sali Boksu w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20 w Warszawie (Kompleks Sportowy) jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (CRS).
 2. Sala Boksu czynna jest:
  – w poniedziałki, środy i piątki w godz. 00 – 20.00
  – we wtorki i w czwartki w godz. 8:00-16:00.
  – w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 3. Klient Sali Boksu zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Boksu w czasie stanu epidemii oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. W okresie od dnia 07.2020 do odwołania, z Sali Boksu może korzystać jednorazowo maksymalnie 8 osób (7 Klientów i 1 Instruktor).
 5. Sala Boksu jest udostępniana zgodnie z harmonogramem wejść.
 6. W celu zachowania odpowiednich warunków sanitarnych wprowadza się przerwę 30 minutową w korzystaniu z Sali Boksu.
 7. Osobom w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiącym na choroby przewlekłe, w tym otyłość oraz należącym do grup wysokiego ryzyka zaleca się korzystanie z Sali Boksu w godzinach, w których przebywa mniejsza ilość Klientów (informację o ilości ćwiczących w danym momencie można uzyskać pod nr telefonu 22 835 00 08  110.).
 8. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami 2 m.). Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas treningu.
 9. Podczas korzystania z Sali Boksu zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 2 m pomiędzy Klientami.
 10. CRS ustala przerwę techniczną na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Sali Boksu – poniedziałek, środa i piątek w godzinach 14:30-15:00 oraz wtorek i czwartek w godzinach 11:30-12:00.
 11. Każde urządzenie używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 12. Użytkownicy Sali Boksu mogą korzystać z trzech pomieszczeń węzła sanitarnego WC (damska, męska, dla osób z niepełnosprawnością), pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego 2 m. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek.
 13. Osoby korzystające z Sali Boksu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Sali Boksu Klienci zobowiązani są każdorazowo wchodząc i wychodząc do/z Sali Boksu do dezynfekowania dłoni korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 15. Wstęp i korzystanie z Sali Boksu dozwolone jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności Instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 16. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Sali Boksu należy pozostawić w Recepcji.
 17. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w Recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do Recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 18. Torby i ubrania należy pozostawić w szafce w przebieralni.
 19. Ogólne zasady korzystania z Sali Boksu:
  a) obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne (z czystą podeszwą) oraz posiadanie i używanie własnego ręcznika w trakcie ćwiczeń,
  b) ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 2m.
  c) po zakończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek dezynfekcji urządzenia i sprzętu, z którego korzystał i należy pozostawić go we właściwym miejscu i stanie technicznym,
  d) Instruktor CRS nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu,
  e) Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy kontuzjowanemu Klientowi,
  f) o wszelkich urazach, kontuzjach i problemach zdrowotnych należy niezwłocznie poinformować Instruktora prowadzącego zajęcia,
  g) zabrania się przebywania w Sali Boksu w trakcie trwania ćwiczeń osobom postronnym, bez ważnego biletu.
 20. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Sali Boksu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 21. Na terenie Sali Boksu obowiązuje zakaz:
  a) biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni),
  b) palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  c) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  d) wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  e) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  f) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji podobnie działających.
 22. CRS nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety.
 23. CRS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu.
 24. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka obierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł.
 25. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym oraz wytycznych sanitarnych zawartych w Rozporządzeniu R.M. nr 964 z 29.05.2020, a także wytycznych GIS.
 26. Rozliczenie biletu parkingowego możliwe jest do godziny 20:50.
 27. Zabrania się samodzielnego podłączania sprzętu elektrycznego i elektronicznego do gniazd elektrycznych na terenie obiektów CRS.
 28. Sala Boksu jest monitorowana.

Regulamin Sali Boksu

 1. Każdy klient Sali boksu zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminów Ogólnego Centrum Sportowego CRS Bielany i Sali boksu.
 2. Wstęp do Sali boksu i i korzystanie z sali dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia i w obecności instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Torby i ubrania należy pozostawić w szatni ogólnej.
 4. Kluczyki do szafek w przebieralni należy pobrać w Recepcji. W zamian za kluczyk należy w zastaw pozostawić wykupiony karnet lub dokument ze zdjęciem, w przypadku zakupienia biletu jednorazowego.
 5. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. W Sali boksu obowiązuje strój sportowy, zmienne obuwie sportowe oraz własny ręcznik.
 7. Na terenie Sali boksu obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 8. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcjami instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu Sali boksu.
 10. W przypadku urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 11. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy kontuzjowanemu klientowi.
 12. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 13. Osoby uszkadzające sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na terenie Sali boksu.
 15. Obowiązuje zakaz korzystania z Sali boksu osobom nietrzeźwym.
 16. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie całego obiektu.
 17. Za rzeczy pozostawione w Sali boksu, CRS nie ponosi odpowiedzialności, a wartościowe przedmioty można zostawić w szatni w depozycie – hol główny.
 18. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki pobierana jest opłata
  w wysokości 30 zł.
 19. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.
 20. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z Sali boksu.

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW CRS Bielany 

w związku z pandemią COVID-19  obowiązująca od 01.09.2021 r.

 1. 1.Z obiektów CRS Bielany może korzystać liczba osób określona w Regulaminie korzystania z danego obiektu z zastrz. ust 2.
 2. 2. Liczba osób korzystająca z obiektu nie może być większa niż określona odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 3. 3.Zakazuje się korzystania z obiektów CRS Bielany (CRS) osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 4. 4.Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk. CRS Bielany zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 5. 5.Noszenie osłon ust i nosa jest obowiązkowe na terenie obiektów z wyłączeniem miejsc do zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 6. 6.Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 7. 7.CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 8. 8.Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba. 
 9. 9.Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
 10. 10.Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
 11. 11.Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 12. 12.CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji.
 13. 13.Urządzenia i sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez CRS.
 14. 14.W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 15. 15.Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 16. 16.Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektów.