Regulamin Sali Boksu

 1. Każdy klient Sali boksu zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminów Ogólnego Centrum Sportowego CRS Bielany i Sali boksu.
 2. Wstęp do Sali boksu i i korzystanie z sali dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia i w obecności instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Torby i ubrania należy pozostawić w szatni ogólnej.
 4. Kluczyki do szafek w przebieralni należy pobrać w Recepcji. W zamian za kluczyk należy w zastaw pozostawić wykupiony karnet lub dokument ze zdjęciem, w przypadku zakupienia biletu jednorazowego.
 5. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. W Sali boksu obowiązuje strój sportowy, zmienne obuwie sportowe oraz własny ręcznik.
 7. Na terenie Sali boksu obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 8. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcjami instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu Sali boksu.
 10. W przypadku urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 11. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy kontuzjowanemu klientowi.
 12. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 13. Osoby uszkadzające sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na terenie Sali boksu.
 15. Obowiązuje zakaz korzystania z Sali boksu osobom nietrzeźwym.
 16. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie całego obiektu.
 17. Za rzeczy pozostawione w Sali boksu, CRS nie ponosi odpowiedzialności, a wartościowe przedmioty można zostawić w szatni w depozycie – hol główny.
 18. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki pobierana jest opłata
  w wysokości 30 zł.
 19. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.
 20. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z Sali boksu.