Regulamin Sali Boksu w czasie stanu epidemii

 

 1. Administratorem Sali Boksu w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20 w Warszawie (Kompleks Sportowy) jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (CRS).
 2. Sala Boksu czynna jest:
  – w poniedziałki, środy i piątki w godz. 00 – 20.00
  – we wtorki i w czwartki w godz. 8:00-16:00.
  – w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 3. Klient Sali Boksu zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Boksu w czasie stanu epidemii oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. W okresie od dnia 07.2020 do odwołania, z Sali Boksu może korzystać jednorazowo maksymalnie 8 osób (7 Klientów i 1 Instruktor).
 5. Sala Boksu jest udostępniana zgodnie z harmonogramem wejść.
 6. W celu zachowania odpowiednich warunków sanitarnych wprowadza się przerwę 30 minutową w korzystaniu z Sali Boksu.
 7. Osobom w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiącym na choroby przewlekłe, w tym otyłość oraz należącym do grup wysokiego ryzyka zaleca się korzystanie z Sali Boksu w godzinach, w których przebywa mniejsza ilość Klientów (informację o ilości ćwiczących w danym momencie można uzyskać pod nr telefonu 22 835 00 08  110.).
 8. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami 2 m.). Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas treningu.
 9. Podczas korzystania z Sali Boksu zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 2 m pomiędzy Klientami.
 10. CRS ustala przerwę techniczną na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Sali Boksu – poniedziałek, środa i piątek w godzinach 14:30-15:00 oraz wtorek i czwartek w godzinach 11:30-12:00.
 11. Każde urządzenie używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 12. Użytkownicy Sali Boksu mogą korzystać z trzech pomieszczeń węzła sanitarnego WC (damska, męska, dla osób z niepełnosprawnością), pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego 2 m. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek.
 13. Osoby korzystające z Sali Boksu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Sali Boksu Klienci zobowiązani są każdorazowo wchodząc i wychodząc do/z Sali Boksu do dezynfekowania dłoni korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 15. Wstęp i korzystanie z Sali Boksu dozwolone jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz w obecności Instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 16. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Sali Boksu należy pozostawić w Recepcji.
 17. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w Recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do Recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 18. Torby i ubrania należy pozostawić w szafce w przebieralni.
 19. Ogólne zasady korzystania z Sali Boksu:
  a) obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne (z czystą podeszwą) oraz posiadanie i używanie własnego ręcznika w trakcie ćwiczeń,
  b) ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego 2m.
  c) po zakończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek dezynfekcji urządzenia i sprzętu, z którego korzystał i należy pozostawić go we właściwym miejscu i stanie technicznym,
  d) Instruktor CRS nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu,
  e) Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy kontuzjowanemu Klientowi,
  f) o wszelkich urazach, kontuzjach i problemach zdrowotnych należy niezwłocznie poinformować Instruktora prowadzącego zajęcia,
  g) zabrania się przebywania w Sali Boksu w trakcie trwania ćwiczeń osobom postronnym, bez ważnego biletu.
 20. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Sali Boksu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 21. Na terenie Sali Boksu obowiązuje zakaz:
  a) biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni),
  b) palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  c) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  d) wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  e) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  f) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji podobnie działających.
 22. CRS nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety.
 23. CRS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu.
 24. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka obierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł.
 25. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym oraz wytycznych sanitarnych zawartych w Rozporządzeniu R.M. nr 964 z 29.05.2020, a także wytycznych GIS.
 26. Rozliczenie biletu parkingowego możliwe jest do godziny 20:50.
 27. Zabrania się samodzielnego podłączania sprzętu elektrycznego i elektronicznego do gniazd elektrycznych na terenie obiektów CRS.
 28. Sala Boksu jest monitorowana.

Regulamin Sali Boksu

 1. Każdy klient Sali boksu zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminów Ogólnego Centrum Sportowego CRS Bielany i Sali boksu.
 2. Wstęp do Sali boksu i i korzystanie z sali dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia i w obecności instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Torby i ubrania należy pozostawić w szatni ogólnej.
 4. Kluczyki do szafek w przebieralni należy pobrać w Recepcji. W zamian za kluczyk należy w zastaw pozostawić wykupiony karnet lub dokument ze zdjęciem, w przypadku zakupienia biletu jednorazowego.
 5. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia.
 6. W Sali boksu obowiązuje strój sportowy, zmienne obuwie sportowe oraz własny ręcznik.
 7. Na terenie Sali boksu obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom personelu obiektów sportowych i instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 8. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcjami instruktora prowadzącego zajęcia.
 9. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu Sali boksu.
 10. W przypadku urazu lub kontuzji należy niezwłocznie powiadomić o tym instruktora prowadzącego zajęcia.
 11. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy kontuzjowanemu klientowi.
 12. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 13. Osoby uszkadzające sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na terenie Sali boksu.
 15. Obowiązuje zakaz korzystania z Sali boksu osobom nietrzeźwym.
 16. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie całego obiektu.
 17. Za rzeczy pozostawione w Sali boksu, CRS nie ponosi odpowiedzialności, a wartościowe przedmioty można zostawić w szatni w depozycie – hol główny.
 18. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki pobierana jest opłata
  w wysokości 30 zł.
 19. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.
 20. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z Sali boksu.