Zarządzenie Nr 48/2021

Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany 

z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie 

zmiany Regulaminów korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Na podstawie § 8 Statutu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 01 grudnia 2021 r. wprowadza się do stosowania Regulaminy korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikom Pływalni CRS..

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie w sekretariacie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany.

 


Regulamin korzystania z Sali Fitness w Kompleksie Sportowym ul. Lindego 20
w czasie stanu epidemii koronawirusa COVID 19

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie Uczestników zajęć na Sali fitness.
  CRS nie udostępnia maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku. 
 2. Od 01.12.2021 z Sali Fitness może korzystać jednorazowo maksymalnie liczba osób określonych aktualnym Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Każdorazowo po zmianie obowiązujących limitów, należy dostosować liczbę uczestników przebywających w Sali Fitness do obowiązujących przepisów.
 3. Do liczby osób wskazanych w ust. 3 nie wlicza się instruktorów CRS i trenerów szkoły oraz osób zaszczepionych przeciw Covid 19, po okazaniu ważnego kodu QR, potwierdzającego zaszczepienie.
 4. Na terenie Sali Fitness dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.
 5. CRS zobowiązuje Uczestników i Instruktorów/Trenerów do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy korzystającymi z Sali Fitness min. 1,5 m.
 6. Każdy Uczestnik i Instruktor/Trener przed wejściem na Salę Fitness jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk. 
 7. Osoby korzystające z Sali Fitness po zakończeniu aktywności są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Kompleksu Sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 
 8. Dzieci w wieku 14-18 lat mogą uczestniczyć w zajęciach fitness wyłącznie wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.
 9. Sala Fitness jest udostępniana zgodnie z grafikiem obiektu.
 10. Zajęcia fitness CRS Bielany prowadzone przez instruktorów trwają 50 minut.
 11. Podczas korzystania z Fitness zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 
 12. CRS może ustalić przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Sali Fitness.
 13. Każde urządzenie i sprzęt sportowy używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 14. Użytkownicy Fitness mogą korzystać z trzech pomieszczeń węzła sanitarnego WC (damska, męska, dla osób                                       z niepełnosprawnością), pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy. 
 15. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CRS zgłosi ten incydent Policji. 
 16. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu. 
 17. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na halę jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 19. Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z Sali Fitness w czasie epidemii koronawirusa COVID 19” są Regulaminy Obiektów tj. „Regulamin Sali Fitness” oraz „Procedura korzystania z obiektów”.    

 

REGULAMIN SALI FITNESS

 1. Administratorem Sali Fitness przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 3. Sala Fitness czynna jest:
  1. poniedziałek – piątek w godz. 6:00-22:00,
  2. sobota i niedziela – w godz. 8:00-22:00,
  3. w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Wstęp do Sali Fitness dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz
  w obecności instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 6. Potwierdzeniem dokonania zakupu biletu jednorazowego lub karnetu jest otrzymanie „wejściówki” uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach fitness.
 7. Otrzymaną „wejściówkę” uprawniającą do uczestniczenia w zajęciach fitness należy bezwzględnie pozostawić u instruktora przed rozpoczęciem się zajęć.
 8. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich
  do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia lub w Recepcji obiektu
 9. Obowiązkiem osób korzystających z Sali Fitness jest pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej.
 10. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji ogólnej,
  i zwrócić po zakończonych zajęciach do Recepcji.
 11. Obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne z czystą podeszwą, niepozostawiające zabrudzeń i rys oraz posiadanie własnego ręcznika w celu konieczności używania go w trakcie ćwiczeń na matach, torby i ubrania należy pozostawić w szatni – zakazuje się wejścia w obuwiu zewnętrznym.
 12. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz biegania.
 13. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 14. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 15. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 16. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przed medycznej kontuzjowanemu klientowi.
 17. Zabrania się przebywania na Sali Fitness w trakcie trwania zajęć osobom postronnym, niebiorącym udziału w zajęciach.
 18. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 19. Osoby uszkadzające sprzęt i urządzenia znajdujące się w Sali Fitness ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 20. Na terenie Sali Fitness obowiązuje zakaz:
  1. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych, 
  2. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
  3. wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych, 
  4. wprowadzania i przebywania zwierząt, 
  5. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.
 21. Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety z winy klienta. 
 22. Centrum Rekreacyjno-Sportowe zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 23. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 24. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki i/lub numerka z szatni  pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł. 
 25. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym. 
 26. Zabrania się samodzielnego podłączania sprzętu elektrycznego do gniazd elektrycznych na terenie obiektów CRS Bielany. Klienci na własną odpowiedzialność korzystają z prywatnych suszarek i wszelkiego innego sprzętu elektrycznego podłączonego bez zgody Kierownika obiektu. 
 27. Obiekt jest monitorowany.

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW CRS Bielany 

w związku z pandemią COVID-19  obowiązująca od 01.09.2021 r.

 1. 1.Z obiektów CRS Bielany może korzystać liczba osób określona w Regulaminie korzystania z danego obiektu z zastrz. ust 2.
 2. 2. Liczba osób korzystająca z obiektu nie może być większa niż określona odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 3. 3.Zakazuje się korzystania z obiektów CRS Bielany (CRS) osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 4. 4.Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk. CRS Bielany zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 5. 5.Noszenie osłon ust i nosa jest obowiązkowe na terenie obiektów z wyłączeniem miejsc do zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 6. 6.Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 7. 7.CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 8. 8.Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba. 
 9. 9.Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
 10. 10.Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
 11. 11.Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 12. 12.CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji.
 13. 13.Urządzenia i sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez CRS.
 14. 14.W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 15. 15.Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 16. 16.Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektów.