REGULAMIN SALI FITNESS

 1. Administratorem Sali Fitness przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 3. Sala Fitness czynna jest:
  1. poniedziałek – piątek w godz. 6:00-22:00,
  2. sobota i niedziela – w godz. 8:00-22:00,
  3. w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Wstęp do Sali Fitness dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz
  w obecności instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 6. Potwierdzeniem dokonania zakupu biletu jednorazowego lub karnetu jest otrzymanie „wejściówki” uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach fitness.
 7. Otrzymaną „wejściówkę” uprawniającą do uczestniczenia w zajęciach fitness należy bezwzględnie pozostawić u instruktora przed rozpoczęciem się zajęć.
 8. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich
  do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia lub w Recepcji obiektu
 9. Obowiązkiem osób korzystających z Sali Fitness jest pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej.
 10. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji ogólnej,
  i zwrócić po zakończonych zajęciach do Recepcji.
 11. Obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne z czystą podeszwą, niepozostawiające zabrudzeń i rys oraz posiadanie własnego ręcznika w celu konieczności używania go w trakcie ćwiczeń na matach, torby i ubrania należy pozostawić w szatni – zakazuje się wejścia w obuwiu zewnętrznym.
 12. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz biegania.
 13. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 14. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 15. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 16. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przed medycznej kontuzjowanemu klientowi.
 17. Zabrania się przebywania na Sali Fitness w trakcie trwania zajęć osobom postronnym, niebiorącym udziału w zajęciach.
 18. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 19. Osoby uszkadzające sprzęt i urządzenia znajdujące się w Sali Fitness ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 20. Na terenie Sali Fitness obowiązuje zakaz:
  1. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych, 
  2. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
  3. wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych, 
  4. wprowadzania i przebywania zwierząt, 
  5. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.
 21. Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety z winy klienta. 
 22. Centrum Rekreacyjno-Sportowe zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 23. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 24. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki i/lub numerka z szatni  pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł. 
 25. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym. 
 26. Zabrania się samodzielnego podłączania sprzętu elektrycznego do gniazd elektrycznych na terenie obiektów CRS Bielany. Klienci na własną odpowiedzialność korzystają z prywatnych suszarek i wszelkiego innego sprzętu elektrycznego podłączonego bez zgody Kierownika obiektu. 
 27. Obiekt jest monitorowany.