Regulamin korzystania z Sali Fitness w Kompleksie Sportowym ul. Lindego 20
w czasie stanu epidemii koronawirusa COVID 19

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie Uczestników zajęć na Sali fitness.
  CRS nie udostępnia maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku.
 2. Na terenie Sali Fitness dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.
 3. CRS zobowiązuje Uczestników i Instruktorów/Trenerów do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy korzystającymi z Sali Fitness min. 1,5 m.
 4. Każdy Uczestnik i Instruktor/Trener przed wejściem na Salę Fitness jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.
 5. Osoby korzystające z Sali Fitness po zakończeniu aktywności są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Kompleksu Sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 6. Dzieci w wieku 14-18 lat mogą uczestniczyć w zajęciach fitness wyłącznie wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.
 7. Sala Fitness jest udostępniana zgodnie z grafikiem obiektu.
 8. Zajęcia fitness CRS Bielany prowadzone przez instruktorów trwają 45 minut.
 9. Podczas korzystania z Fitness zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
 10. CRS może ustalić przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Sali Fitness.
 11. Każde urządzenie i sprzęt sportowy używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 12. Użytkownicy Fitness mogą korzystać z trzech pomieszczeń węzła sanitarnego WC (damska, męska, dla osób z niepełnosprawnością), pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 13. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CRS zgłosi ten incydent Policji.
 14. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 15. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na halę jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 17. Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z Sali Fitness w czasie epidemii koronawirusa COVID 19” są Regulaminy Obiektów tj. „Regulamin Sali Fitness” oraz „Procedura korzystania z obiektów”.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW CRS Bielany
w związku z pandemią COVID-19 obowiązująca od 01.08.2020 r.

 1. Zakazuje się korzystania z obiektów CRS Bielany (CRS) osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 2. Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk.
 3. Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).
 4. Z obiektów oraz widowni jednocześnie może korzystać ilość osób zgodna z obowiązującymi przepisami prawa/regulaminami i procedurami CRS.
 5. CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 6. Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba.
 7. Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
 9. Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 10. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkownika obiektów, Zarządca taką osobę umieści w odizolowanym pomieszczeniu/miejscu (wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) po czym zawiadomi odpowiednie służby.
 11. CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji.
 12. Urządzenia i sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez CRS.
 13. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 14. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 15. O udostępnieniu szatni ubraniowej ogólnej decyduje CRS; w przypadku jej zamknięcia okrycie wierzchnie użytkownicy i trenerzy zabierają we własnym zakresie.
 16. Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektów.

Regulamin zajęć fitness prowadzonych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Z zajęć mogą korzystać osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia
  lub posiadają ważny karnet imienny.
 3. Za zajęcia prowadzone przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany uważa się te znajdujące się aktualnie na grafiku zamieszczonym na stronie www.crs-bielany.waw.pl oraz na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20.
 4. Czas trwania jednych zajęć wynosi 50 minut.
 5. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do Recepcji w celu okazania karnetu
  lub wykupienia biletu jednorazowego oraz otrzymania kluczyka do szafki znajdującej się w przebieralni ćwiczeń.
 6. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz posiadanie własnego ręcznika w celu używania go w trakcie ćwiczeń na matach, sportowe obuwie zmienne (z czystą podeszwą niepozostawiające zabrudzeń i rys) – zakazuje się wejścia w obuwiu zewnętrznym. Torby i ubrania należy pozostawić w szatni.
 7. Karnet wystawiony na daną ilość zajęć ważny jest 30 dni od dnia zakupu.
 8. Nie ma możliwości przedłużenia karnetu, niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta.
 9. Osoby kupujące karnet mają prawo do skorzystania z dowolnej ilości zajęć w ciągu dnia. Każde uczestnictwo w zajęciach odliczane jest z karnetu.
 10. Jeśli uczestnik zostaje na większą liczbę zajęć niż jedne, zobowiązany jest
  do zgłoszenia tego pracownikowi Recepcji w celu odnotowania wejścia na karnecie.
 11. Niewykorzystany karnet przepada i nie przysługuje za niego zwrot pieniędzy.
 12. Osoby biorące udział w zajęciach pisemnie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą
  w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 13. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 14. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 15. CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.
 16. CRS Bielany nie prowadzi zapisów na żadne z prowadzonych zajęć.
 17. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona i wynosi maksymalnie 18 osób
  na jednych zajęciach. Decyduje kolejność zgłoszeń
 18. Klient wykupujący bilet jednorazowy lub karnet fitness akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

REGULAMIN SALI FITNESS

 1. Administratorem Sali Fitness przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy
  w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 3. Sala Fitness czynna jest:
  a. poniedziałek – piątek w godz. 6:00-22:00,
  b. sobota i niedziela – w godz. 8:00-22:00,
  c. w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 4. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Wstęp do Sali Fitness dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia oraz
  w obecności instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 6. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Sali Fitness należy pozostawić
  u instruktora.
 7. Osoby ćwiczące zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich
  do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które przed przystąpieniem do zajęć należy złożyć u instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Obowiązkiem osób korzystających z Sali Fitness jest pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej.
 9. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji ogólnej,
  a po zakończonych zajęciach pozostawić u instruktora.
 10. Obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne z czystą podeszwą, niepozostawiające zabrudzeń i rys oraz posiadanie własnego ręcznika w celu konieczności używania go w trakcie ćwiczeń na matach, torby i ubrania należy pozostawić w szatni – zakazuje się wejścia w obuwiu zewnętrznym.
 11. Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz biegania.
 12. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom instruktora upoważnionego do prowadzenia zajęć.
 13. Można wnosić napoje tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 14. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy bezwzględnie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia.
 15. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przed medycznej kontuzjowanemu klientowi.
 16. Zabrania się przebywania na Sali Fitness w trakcie trwania zajęć osobom postronnym, niebiorącym udziału w zajęciach.
 17. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 18. Osoby uszkadzające sprzęt i urządzenia znajdujące się w Sali Fitness ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Na terenie Sali Fitness obowiązuje zakaz:
  a. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  b. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  c. wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  d. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  e. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających.
 20. Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety z winy klienta.
 21. Centrum Rekreacyjno-Sportowe zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć aerobowych oraz instruktora prowadzącego zajęcia.
 22. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 23. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł.
 24. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi prosimy zgłaszać w recepcji Kompleksu Sportowego przy ul. Lindego 20 lub mailowo na adres biuro@crs-bielany.waw.pl