Regulamin Badmintona

REGULAMIN WYNAJMU SEKTORA DO GRY W BADMINTONA CRS BIELANY

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 2. Wynajem jest możliwy w godzinach funkcjonowania Kompleksu Sportowego przy
  ul. Lindego 20. CRS Bielany nie gwarantuje dostępności usług.
 3. Wynajem sektora do gry w badmintona jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Z wynajmu mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież po uiszczeniu opłaty
  w Recepcji CRS Bielany.
 5. W opłatę wliczone jest korzystanie z sektora wraz z rakietkami i lotkami.
 6. Sprzęt do gry w badmintona zostanie udostępniony przez pracownika szatni ogólnej,
  po okazaniu dowodu wpłaty. 
 1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Wynajem odbywa się w hali sportowej CRS Bielany.
 2. Każdy uczestnik korzystający z wynajmu zobowiązany jest do zapoznania się
  i bezwzględnego przestrzegania regulaminów obiektu.
 3. Na boisku przeznaczonym do gry w badmintona mogą przebywać tylko osoby grające
  w badmintona, maksymalnie 4 osoby.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia torby i ubrania w szatni.
 5. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązuje się do:
 • punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
 • używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zmiennego obuwia sportowego stosowanego do poszczególnych rodzajów zajęć m.in. czyste, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys – obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, 
 • niezwłocznego powiadomienia kierownika lub pracownika obiektu o złym samopoczuciu ćwiczącego,
 • utrzymania czystości i porządku na terenie Hali Sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
 • przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i przepisów porządkowych.
 1. Na Hali Sportowej zabrania się:
 • wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
 • wnoszenia i posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
 • wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 • wchodzenia na płytę bez zezwolenia,
 • konsumpcji, w tym żucia gumy,
 • wprowadzania zwierząt.
 1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 3. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki i/lub numerka od szatni pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.