Zarządzenie Nr 48/2021

Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany 

z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie 

zmiany Regulaminów korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Na podstawie § 8 Statutu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 01 grudnia 2021 r. wprowadza się do stosowania Regulaminy korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikom Pływalni CRS..

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie w sekretariacie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany.


REGULAMIN korzystania z hali sportowej CRS Bielany ul. Lindego 20 

 w czasie stanu epidemii koronawirusa COVID 19

1.  Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą maseczki. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie Uczestników, kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry hali sportowej podczas zajęć lub wydarzeń sportowych. CRS nie udostępnia maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku. 

2.  Na terenie hali sportowej dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.

3.  Od 01.12.2021 r. z hali sportowej/widowni może korzystać jednorazowo maksymalnie liczba osób określonych aktualnym Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Każdorazowo po zmianie obowiązujących limitów, należy dostosować liczbę uczestników przebywających w hali sportowej/widowni do obowiązujących przepisów

4.  CRS zobowiązuje Uczestników i Trenerów do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy korzystającymi z hali sportowej min. 1,5 m.

5.  Dzieci do lat 13 mogą korzystać z hali sportowej wyłącznie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.

6. Widownia hali sportowej udostępniana jest wyłącznie podczas wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. 

7.  W przypadku wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych Organizator wydarzenia sportowego/rekreacyjnego jest zobowiązany do: 

ï weryfikacji liczby Uczestników, 

ï dezynfekcji szatni i węzła sanitarnego wykorzystywanych w ramach tego wydarzenia sportowego, 

ï zapewnienia Uczestnikom środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

ï dezynfekcji wykorzystywanych w ramach tego wydarzenia sportowego urządzeń i sprzętu sportowego. 

8.  W przypadku zajęć sportowych ich Organizator jest zobowiązany do: 

ï weryfikacji liczby Uczestników, 

ï dezynfekcji wykorzystywanych w ramach zajęć sportowych własnych urządzeń i sprzętu sportowego. 

9.  W przebieralniach przy hali sportowej udostępnia się szafki w pełnym zakresie z zastrzeżeniem dla klientów, że w w/w pomieszczeniach jest obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. 

10.  Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na halę sportową jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk. 

11.  Osoby korzystające z hali sportowej po zakończeniu aktywności są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 

12.  W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy. 

13.  Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w aktualnym Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CRS zgłosi ten incydent Policji. 

14.  Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu. 

15.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na halę sportową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 

16.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy aktualnego Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

17.  Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z hali sportowej w czasie epidemii koronawirusa
COVID 19” są Regulaminy Obiektów tj. „Regulamin hali sportowej” oraz „Procedura korzystania z obiektów”.    

 

 

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

 1. Administratorem Hali Sportowej przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 3. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 4. Hala sportowa czynna jest:
  • poniedziałek – piątek w godz. 6:00-22:00,
  • sobota i niedziela – w godz. 8:00-22:00,
  • w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 1. W dni powszednie w godzinach od 6:00 do 16:00 Hala Sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego.
 2. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym. 
 3. Osoby towarzyszące i kibicujące podczas treningów oraz rozgrywek sportowych przebywają wyłącznie na trybunach.
 4. Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego.
 5. Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania Hali Sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z Hali Sportowej jest pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej.
 7. Kluczyki do szafek znajdujących się w przebieralni należy pobrać z szatni ogólnej i po zakończonych treningach zwrócić do szatni ogólnej.
 8. Osoby korzystające z Hali Sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 9. Z Hali Sportowej mogą korzystać:
 1. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
 2. kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 3. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 4. osoby, które wykupiły rezerwację całej hali sportowej lub jej sektora oraz biorące udział w zawodach organizowanych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe.
 1. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązuje się do:
 1. punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
 2. używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zamienne obuwie sportowe stosowne do poszczególnych rodzajów zajęć m.in. czyste, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys – obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym.,
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, a o złym samopoczuciu ćwiczącego należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. utrzymania czystości i porządku na terenie Hali Sportowej, szatni
  i pomieszczeniach sanitarnych,
 5. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i przepisów porządkowych.
 1. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 2. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Hali Sportowej odpowiedzialni
  są prowadzący zajęcia i kierownik imprez sportowych oraz innych niż sportowych.
 3. Zabrania się wnoszenia na Halę Sportową:
 1. wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
 2. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 3. puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
 4. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 5. wchodzenia na płytę bez zezwolenia,
 6. konsumpcji, w tym żucia gumy,
 7. wprowadzania zwierząt.
 1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym. 

 

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW CRS Bielany 

w związku z pandemią COVID-19  obowiązująca od 01.09.2021 r.

 1. 1.Z obiektów CRS Bielany może korzystać liczba osób określona w Regulaminie korzystania z danego obiektu z zastrz. ust 2.
 2. 2. Liczba osób korzystająca z obiektu nie może być większa niż określona odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 3. 3.Zakazuje się korzystania z obiektów CRS Bielany (CRS) osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 4. 4.Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk. CRS Bielany zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 5. 5.Noszenie osłon ust i nosa jest obowiązkowe na terenie obiektów z wyłączeniem miejsc do zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 6. 6.Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 7. 7.CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 8. 8.Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba. 
 9. 9.Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
 10. 10.Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
 11. 11.Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 12. 12.CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji.
 13. 13.Urządzenia i sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez CRS.
 14. 14.W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 15. 15.Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 16. 16.Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektów.