Regulamin Hali Sportowej

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ

 1. Administratorem Hali Sportowej przy ul. Lindego 20 w Warszawie zwanego dalej Kompleksem Sportowym jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny także na stronie internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany: www.crs-bielany.waw.pl
 3. Hala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 4. Hala sportowa czynna jest:
  • poniedziałek – piątek w godz. 6:00-22:00,
  • sobota i niedziela – w godz. 8:00-22:00,
  • w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 1. W dni powszednie w godzinach od 6:00 do 16:00 Hala Sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego.
 2. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym. 
 3. Osoby towarzyszące i kibicujące podczas treningów oraz rozgrywek sportowych przebywają wyłącznie na trybunach.
 4. Za korzystanie z Hali Sportowej pobierane są opłaty wg stawki godzinowej zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego.
 5. Dyrektor Centrum Rekreacyjno-Sportowego zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania Hali Sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z Hali Sportowej jest pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni ogólnej.
 7. Kluczyki do szafek znajdujących się w przebieralni należy pobrać z szatni ogólnej i po zakończonych treningach zwrócić do szatni ogólnej.
 8. Osoby korzystające z Hali Sportowej uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 9. Z Hali Sportowej mogą korzystać:
 1. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczycieli lub instruktorów,
 2. kluby, sekcje i związki sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 3. zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 4. osoby, które wykupiły rezerwację całej hali sportowej lub jej sektora oraz biorące udział w zawodach organizowanych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe.
 1. Osoby korzystające z Hali Sportowej zobowiązuje się do:
 1. punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć,
 2. używania odpowiedniego stroju sportowego oraz zamienne obuwie sportowe stosowne do poszczególnych rodzajów zajęć m.in. czyste, niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń i rys – obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym.,
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, a o złym samopoczuciu ćwiczącego należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. utrzymania czystości i porządku na terenie Hali Sportowej, szatni
  i pomieszczeniach sanitarnych,
 5. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i przepisów porządkowych.
 1. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
 2. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu Hali Sportowej odpowiedzialni
  są prowadzący zajęcia i kierownik imprez sportowych oraz innych niż sportowych.
 3. Zabrania się wnoszenia na Halę Sportową:
 1. wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów,
 2. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 3. puszek, butelek, itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału,
 4. wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających,
 5. wchodzenia na płytę bez zezwolenia,
 6. konsumpcji, w tym żucia gumy,
 7. wprowadzania zwierząt.
 8. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Hali Sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 9. Za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu, Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie ponosi odpowiedzialności – wartościowe przedmioty można zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 10. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30,00 zł.
 11. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.