Zarządzenie Nr 48/2021

Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany 

z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie 

zmiany Regulaminów korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Na podstawie § 8 Statutu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 01 grudnia 2021 r. wprowadza się do stosowania Regulaminy korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikom Pływalni CRS..

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie w sekretariacie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany.


REGULAMIN korzystania z hali sportowej CRS Bielany ul. Lindego 20 

 w czasie stanu epidemii koronawirusa COVID 19

1.  Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą maseczki. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie Uczestników, kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry hali sportowej podczas zajęć lub wydarzeń sportowych. CRS nie udostępnia maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku. 

2.  Na terenie hali sportowej dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.

3.  Od 01.12.2021 r. z hali sportowej/widowni może korzystać jednorazowo maksymalnie liczba osób określonych aktualnym Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Każdorazowo po zmianie obowiązujących limitów, należy dostosować liczbę uczestników przebywających w hali sportowej/widowni do obowiązujących przepisów

4.  CRS zobowiązuje Uczestników i Trenerów do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy korzystającymi z hali sportowej min. 1,5 m.

5.  Dzieci do lat 13 mogą korzystać z hali sportowej wyłącznie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.

6. Widownia hali sportowej udostępniana jest wyłącznie podczas wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. 

7.  W przypadku wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych Organizator wydarzenia sportowego/rekreacyjnego jest zobowiązany do: 

ï weryfikacji liczby Uczestników, 

ï dezynfekcji szatni i węzła sanitarnego wykorzystywanych w ramach tego wydarzenia sportowego, 

ï zapewnienia Uczestnikom środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego, 

ï dezynfekcji wykorzystywanych w ramach tego wydarzenia sportowego urządzeń i sprzętu sportowego. 

8.  W przypadku zajęć sportowych ich Organizator jest zobowiązany do: 

ï weryfikacji liczby Uczestników, 

ï dezynfekcji wykorzystywanych w ramach zajęć sportowych własnych urządzeń i sprzętu sportowego. 

9.  W przebieralniach przy hali sportowej udostępnia się szafki w pełnym zakresie z zastrzeżeniem dla klientów, że w w/w pomieszczeniach jest obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. 

10.  Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na halę sportową jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk. 

11.  Osoby korzystające z hali sportowej po zakończeniu aktywności są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 

12.  W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy. 

13.  Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w aktualnym Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CRS zgłosi ten incydent Policji. 

14.  Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu. 

15.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na halę sportową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 

16.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy aktualnego Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

17.  Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z hali sportowej w czasie epidemii koronawirusa
COVID 19” są Regulaminy Obiektów tj. „Regulamin hali sportowej” oraz „Procedura korzystania z obiektów”.