REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI CRS Bielany ul. Conrada 6 oraz ul. Lindego 20 w okresie epidemii koronawirusa COVID 19

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni mają obowiązek noszenia osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik/nogomyjki przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. CRS nie udostępnia maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do przestrzegania dystansu społecznego min. 1,5 m oraz zasad higieny – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 3. Na terenie Pływalni dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC, łazienek i przebieralni.
 4. Na podłodze przed kasą/recepcją są wyznaczone min. 1.5 m odległości pozwalające zachować bezpieczny dystans społeczny.
 5. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się jedna osoba. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 6. CRS dezynfekuje bransoletki z transponderem basenowym oraz szafki basenowe.
 7. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Pływalni, wyłącznie pod nadzorem rodzica lub prawnego opiekuna, osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających.
 8. Na trybunach przy płycie basenowej można korzystać wyłącznie z  wyznaczonych miejsc siedzących.
 9. W przypadku przebieralni zbiorowych CRS udostępnia szafki w pełnym zakresie z zastrzeżeniem dla klientów, że w w/w pomieszczeniach jest obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. Udostępniony jest co drugi prysznic.
 10. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Pływalnię jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do dezynfekcji rąk.
 11. Osoby korzystające z pływalni po zakończeniu aktywności są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia Obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 12. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CRS zgłosi ten incydent Policji.
 13. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Obiektu sportowego danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie Obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 14. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 15. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na płytę basenową jakichkolwiek przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 17. Integralną częścią niniejszego „Regulamin korzystania z pływalni w okresie epidemii koronawirusa COVID 19” są Regulaminy Obiektów tj. „Regulamin pływalni ul. Conrada 6”, „Procedura  korzystania z obiektów”  oraz  „Regulamin pływalni w Kompleksie Sportowym ul. Lindego 20”.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW CRS Bielany
w związku z pandemią COVID-19  obowiązująca od 01.08.2020 r.

 1. Zakazuje się korzystania z obiektów CRS Bielany (CRS) osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 2. Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk.
 3. Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).
 4. Z obiektów oraz widowni jednocześnie może korzystać ilość osób zgodna z obowiązującymi przepisami prawa/regulaminami i procedurami CRS.
 5. CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 6. Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba.
 7. Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
 8. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
 9. Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 10. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkownika obiektów, Zarządca taką osobę umieści w odizolowanym pomieszczeniu/miejscu (wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) po czym zawiadomi odpowiednie służby.
 11. CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji.
 12. Urządzenia i sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez CRS.
 13. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji do końca 2020 r. na wszystkie obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 14. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 15. O udostępnieniu szatni ubraniowej ogólnej decyduje CRS; w przypadku jej zamknięcia okrycie wierzchnie użytkownicy i trenerzy zabierają we własnym zakresie.
 16. Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektów.

Regulamin pływalni CRS Bielany ul. Lindego 20

 1. Pływalnia kryta przy ul. Lindego 20 jest obiektem ogólnodostępnym, administrowanym przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. Pływalnia jest czynna:
  – poniedziałek – piątek w godzinach 6 00 – 22 00
  – sobota – niedziela w godzinach 8 00 – 22 00.
  – Dyrekcja zastrzega sobie prawo do sezonowej zmiany godzin otwarcia
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 4. Zabrania się przebywania na terenie obiektu osobom:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
  – ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia wody
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi lub z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia oraz stanowiących zagrożenie dla otoczenia.
 5.  Wstęp na halę basenową i do sauny odbywa się za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta naliczającego opłatę za pobyt. Pobranie paska z kluczykiem do szafki ubraniowej jest możliwe na podstawie ważnego karnetu, lub po dokonaniu opłaty jednorazowej.
 6. Korzystanie z pływalni możliwe jest tylko w obecności instruktorów pływania lub ratowników CRS.
 7. Na pływalni jednorazowo przebywać może do 48 osób, do 8 osób na torze.
 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 9. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są przekazać grupę osobie prowadzącej zajęcia oraz odebrać ją po ich zakończeniu. Za bezpieczeństwo grupy podczas zajęć odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownicy.
 10. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, według ustalonego rozkładu.
 11. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do posiadania:
  – czystego stroju kąpielowego (mężczyźni – strój przylegający do ciała, kobiety – strój jedno lub dwu częściowy, dzieci noszące pieluchy – pieluchy przeznaczone do kąpieli
  – czepka na głowę
  – zmienionego na terenie pływalni obuwia typu kąpielowego, np.: klapki.
 12. Ubranie i obuwie zewnętrzne należy pozostawić w szatni ogólnej.
 13. Za przedmioty wartościowe nie przekazane do depozytu i pozostawione na terenie, CRS nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przed kąpielą w basenie każda osoba całkowicie rozebrana (bez kostiumu kąpielowego) powinna bezwzględnie starannie umyć całe ciało z użyciem środków myjących.
 15. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.
 16. Przed wejściem do hali z niecką basenową bezwzględnie należy przejść przez brodzik dezynfekujący nogi.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
  – wchodzenia bez zezwolenia
  – biegania po chodnikach otaczających nieckę basenową
  – wskakiwania do wody
  – wpychania do wody innych użytkowników
  – zatapiania osób korzystających z kąpieli
  – wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych
  – przynoszenia ze sobą na teren pływalni niebezpiecznych przedmiotów
  – niszczenia urządzeń i sprzętu oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pływalni.
 18. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia ratownika.
 19. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 20. Dyrektor pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 21. Osoby naruszające regulamin będą pozbawiane prawa korzystania z basenu.
 22. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
 23. Za wypadki wynikłe z powodu nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu Centrum Rekreacyjno-Sportowe nie odpowiada.
 24. Na sygnał alarmowy w postaci długiego gwizdka ratownika lub syreny alarmowej wszyscy kąpiący się natychmiast opuszczają basen i zbierają się w wyznaczonym przez ratownika miejscu.

Dyrektor CRS Bielany

Pobierz:

Zarządzenie Dyrektora CRS Bielany
Regulamin biletu instruktorskiego