Zarządzenie Nr 48/2021

Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany 

z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie 

zmiany Regulaminów korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Na podstawie § 8 Statutu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 01 grudnia 2021 r. wprowadza się do stosowania Regulaminy korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikom Pływalni CRS..

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie w sekretariacie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany.

 

Regulamin korzystania z Siłowni – Spinbike

w okresie epidemii koronawirusa COVID 19

 1. Siłownia-Spinbike czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 – 21.45 oraz w weekend od 9.00 – 20.45.  W razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Od 01.12.2021 z Siłowni-Spinbike może korzystać jednorazowo maksymalnie liczba osób określonych aktualnym Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Każdorazowo po zmianie obowiązujących limitów, należy dostosować liczbę uczestników przebywających w Siłowni/Spinbike do obowiązujących przepisów.
 4. Do liczby osób wskazanych w ust. 3 nie wlicza się nie wlicza się instruktorów CRS i trenerów szkoły oraz osób zaszczepionych przeciw Covid 19, po okazaniu ważnego kodu QR, potwierdzającego zaszczepienie.
 5. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami min 1,5 m.). Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas treningu.
 6. Podczas korzystania z Siłowni-Spinbike zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m pomiędzy Klientami. 
 7. CRS może ustalić dodatkowe przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Siłowni.
 8. Klient korzystający z Siłowni-Spinbike jest zobowiązany do używania ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń.
 9. Każde urządzenie używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 10. Użytkownicy Siłowni mogą korzystać z wyznaczonych pomieszczeń węzła sanitarnego WC, pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego 1.5 m. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek.
 11. Osoby korzystające z Siłowni-Spinbike zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Siłowni-Spinbike, Klienci zobowiązani są każdorazowo wchodząc i wychodząc do/z Siłowni-Spinbike do dezynfekowania dłoni korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 13. Na podłodze przed kasą/recepcją są wyznaczone min. 1,5 m odległości pozwalające zachować bezpieczny dystans społeczny.
 14. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się 1 osoba. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 15. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Siłowni-Spinbike należy pozostawić w kasie/recepcji.
 16. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do kasy/recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 17. Torby i ubrania należy pozostawić w szafce w przebieralni.
 18. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1.5m.
 19. Po zakończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek dezynfekcji urządzenia i sprzętu, z którego korzystał i pozostawienie go we właściwym miejscu i stanie technicznym.
 20. Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z Siłowni-Spinbike w okresie epidemii koronawirusa COVID 19” są „Regulamin Siłowni-Spinbike” i „Procedura korzystania z obiektów”.

 

 

REGULAMIN SIŁOWNI – SPINBIKE

 1. Administratorem Siłowni – Spinbike w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20
  w Warszawie jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany zwany dalej CRS BIELANY.
 2. Tekst niniejszego regulaminu dostępny jest także na stronie internetowej CRS BIELANY : www.crs-bielany.waw.pl 
 3. Siłownia – Spinbike czynna jest:
  1. poniedziałek – piątek w godz. 6:00-21:45,
  2. sobota i niedziela – w godz. 9:00-20:45,
  3. w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 4. Klient Siłowni – Spinbike zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Siłowni – Spinbike oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Osoby ćwiczące przed przystąpieniem do zajęć zobowiązane są do złożenia
  u instruktora prowadzącego zajęcia pisemnego oświadczenia lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. 
 6. Wstęp i korzystanie z Siłowni – Spinbike dozwolone jest jedynie w godzinach ich otwarcia oraz w obecności instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 7. Osoby korzystające z Siłowni – Spinbike zobowiązane są do pozostawienia okrycia
  i obuwia zewnętrznego w szatni ogólnej. 
 8. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Siłowni – Spinbike należy pozostawić w Recepcji.
 9. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w Recepcji,
  a po zakończonych zajęciach zwrócić do Recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 10. Torby i ubrania należy pozostawić w szafkach w przebieralni.
 11. Dozwolone jest wnoszenie napojów tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 12. Zasady korzystania z Siłowni – Spinbike: 
 1. zabrania się korzystania z Siłowni – Spinbike osobom do lat 16 – nie dotyczy grup zorganizowanych przebywających pod opieką instruktora lub trenera,
 2. Klienci w wieku 16-18 lat mogą przebywać na terenie Siłowni – Spinbike tylko
  i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
 3. obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne (z czystą podeszwą) oraz posiadanie i używanie własnego ręcznika w trakcie ćwiczeń,
 4. ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać zgodnie
  z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia,
 5. po zakończonych ćwiczeniach urządzenia i sprzęt sportowy należy pozostawić we właściwym miejscu i stanie technicznym,
 6. Instruktor CRS BIELANY nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe
  w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu,
 7. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy kontuzjowanemu klientowi,
 8. o wszelkich urazach, kontuzjach i problemach zdrowotnych należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia,
 9. zabrania się przebywania w Siłowni – Spinbike w trakcie trwania ćwiczeń osobom postronnym, bez ważnego biletu.
 1. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Siłowni – Spinbike ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2. Na terenie Siłowni – Spinbike obowiązuje zakaz: 
  1. biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni),,
  2. palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych, 
  3. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 
  4. wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych, 
  5. wprowadzania i przebywania zwierząt, 
  6. wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji podobnie działających.
 3. CRS BIELANY nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety.
 4. CRS BIELANY nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu – wartościowe przedmioty można bezpłatnie zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki i/lub numerka z szatni ogólnej pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł. 
 6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym. 
 7. Rozliczenie kluczyka i biletu parkingowego możliwe jest do godziny 21:50.
 8. Zabrania się samodzielnego podłączania sprzętu elektrycznego do gniazd elektrycznych na terenie obiektów CRS BIELANY. 
 9. Obiekt jest monitorowany.

Dyrektor CRS Bielany 

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW CRS Bielany 

w związku z pandemią COVID-19  obowiązująca od 01.09.2021 r.

 1. 1.Z obiektów CRS Bielany może korzystać liczba osób określona w Regulaminie korzystania z danego obiektu z zastrz. ust 2.
 2. 2. Liczba osób korzystająca z obiektu nie może być większa niż określona odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 3. 3.Zakazuje się korzystania z obiektów CRS Bielany (CRS) osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji (przede wszystkim dróg oddechowych), a także osobom objętym kwarantanną, izolacją, osobom mającym kontakt z podejrzanymi o zakażenie lub chorymi na COVID-19.
 4. 4.Przy wejściu i wyjściu z obiektów obowiązuje dezynfekcja rąk. CRS Bielany zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 5. 5.Noszenie osłon ust i nosa jest obowiązkowe na terenie obiektów z wyłączeniem miejsc do zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 6. 6.Noszenie osłon ust i nosa obowiązuje na terenie obiektów z wyłączeniem zajęć sportowych/rekreacyjnych (zajęć).  
 7. 7.CRS może ograniczyć lub wyłączyć z korzystania obiekty (lub ich część) wchodzące w skład kompleksu sportowego (np. sauna, jacuzzi, toalety, szatnie).
 8. 8.Bezpośrednio przy recepcji może znajdować się jedna osoba. 
 9. 9.Na terenie obiektów oraz podczas zajęć zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego określonego w obowiązujących przepisach prawa.
 10. 10.Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu uczestnictwa w zajęciach.
 11. 11.Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek informowania pracowników CRS o wszelkich okolicznościach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo korzystających z obiektów w czasie epidemii.
 12. 12.CRS może ustalić przerwy techniczne w korzystaniu z obiektów na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji.
 13. 13.Urządzenia i sprzęt sportowy powinny być dezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez ćwiczącego/trenera przy wykorzystaniu środka dezynfekującego udostępnionego przez CRS.
 14. 14.W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektów danemu podmiotowi w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty sportowe m.st. Warszawy.
 15. 15.Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc parkingowych, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu.
 16. 16.Użytkownicy nie przestrzegający zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa/regulaminach obiektów oraz w niniejszej procedurze podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektów.