Regulamin korzystania z Siłowni – Spinbike
w okresie epidemii koronawirusa COVID 19

 

 1. Siłownia-Spinbike czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 – 21.45 oraz w weekend od 9.00 – 20.45.  W razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. W okresie od 01.09.2020 z Siłowni-Spinbike może korzystać jednorazowo maksymalnie 23 osoby, nie wlicza się instruktorów CRS i trenerów szkoły. Liczba osób w grupie zorganizowanej może wynosić maksymalnie 15 osób.
 4. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami min 1,5 m.). Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas treningu.
 5. Podczas korzystania z Siłowni-Spinbike zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m pomiędzy Klientami.
 6. CRS może ustalić dodatkowe przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Siłowni.
 7. Klient korzystający z Siłowni-Spinbike jest zobowiązany do posiadania ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń.
 8. Każde urządzenie używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 9. Użytkownicy Siłowni mogą korzystać z wyznaczonych pomieszczeń węzła sanitarnego WC, pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego 1.5 m. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek.
 10. Osoby korzystające z Siłowni-Spinbike zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Siłowni-Spinbike, Klienci zobowiązani są każdorazowo wchodząc i wychodząc do/z Siłowni-Spinbike do dezynfekowania dłoni korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 12. Na podłodze przed kasą/recepcją są wyznaczone min. 1,5 m odległości pozwalające zachować bezpieczny dystans społeczny.
 13. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się 1 osoba. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 14. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Siłowni-Spinbike należy pozostawić w kasie/recepcji.
 15. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do kasy/recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 16. Torby i ubrania należy pozostawić w szafce w przebieralni.
 17. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1.5m.
 18. Po zakończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek dezynfekcji urządzenia i sprzętu, z którego korzystał i należy pozostawić go we właściwym miejscu i stanie technicznym.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 20.  Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z Siłowni-Spinbike w okresie epidemii koronawirusa COVID 19” są „Regulamin Siłowni-Spinbike” i „Procedura korzystania z obiektów”.

Regulamin Siłowni – Spinbike

 1. Administratorem Siłowni – Spinbike w Kompleksie Sportowym przy ul. Lindego 20 w Warszawie jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany zwany dalej CRS BIELANY.
 2. Tekst niniejszego regulaminu dostępny jest także na stronie internetowej CRS BIELANY crs-bielany.waw.pl
 3. Siłownia – Spinbike czynna jest:
  a) poniedziałek – piątek w godz. 6:00-21:45,
  b) sobota i niedziela – w godz. 9:00-20:45,
  c) w razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 4. Klient Siłowni – Spinbike zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Siłowni – Spinbike oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Osoby ćwiczące przed przystąpieniem do zajęć zobowiązane są do złożenia
  u instruktora prowadzącego zajęcia pisemnego oświadczenia lub aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 6. Wstęp i korzystanie z Siłowni – Spinbike dozwolone jest jedynie w godzinach ich otwarcia oraz w obecności instruktora prowadzącego zajęcia, na podstawie ważnego biletu lub karnetu.
 7. Osoby korzystające z Siłowni – Spinbike zobowiązane są do pozostawienia okrycia i obuwia zewnętrznego w szatni ogólnej.
 8. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Siłowni – Spinbike należy pozostawić w Recepcji.
 9. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w Recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do Recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 10. Torby i ubrania należy pozostawić w szafkach w przebieralni.
 11. Dozwolone jest wnoszenie napojów tylko w zabezpieczonych plastikowych butelkach lub bidonach.
 12. Zasady korzystania z Siłowni – Spinbike:
  a) zabrania się korzystania z Siłowni – Spinbike osobom do lat 16 – nie dotyczy grup zorganizowanych przebywających pod opieką instruktora lub trenera,
  b) Klienci w wieku 16-18 lat mogą przebywać na terenie Siłowni – Spinbike tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
  c) obowiązuje strój sportowy, sportowe obuwie zamienne (z czystą podeszwą) oraz posiadanie i używanie własnego ręcznika w trakcie ćwiczeń,
  d) ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia,
  e) po zakończonych ćwiczeniach urządzenia i sprzęt sportowy należy pozostawić we właściwym miejscu i stanie technicznym,
  f) Instruktor CRS BIELANY nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji sprzętu,
  g) Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy kontuzjowanemu klientowi,
  h) o wszelkich urazach, kontuzjach i problemach zdrowotnych należy niezwłocznie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia,
  i) zabrania się przebywania w Siłowni – Spinbike w trakcie trwania ćwiczeń osobom postronnym, bez ważnego biletu.
 13. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia Siłowni – Spinbike ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Na terenie Siłowni – Spinbike obowiązuje zakaz:
  a) biegania (nie dotyczy korzystania z bieżni),,
  b) palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych,
  c) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  d) wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
  e) wprowadzania i przebywania zwierząt,
  f) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych substancji podobnie działających.
 15. CRS BIELANY nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane bilety lub karnety.
 16. CRS BIELANY nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu – wartościowe przedmioty można bezpłatnie zostawić w szatni ogólnej w depozycie.
 17. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka od szafki i/lub numerka z szatni ogólnej pobierana jest bezzwrotna opłata w wysokości 30 zł.
 18. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny oraz norm zachowania powszechnie obowiązujących w miejscu publicznym.
 19. Rozliczenie kluczyka i biletu parkingowego możliwe jest do godziny 21:50.
 20. Zabrania się samodzielnego podłączania sprzętu elektrycznego do gniazd elektrycznych na terenie obiektów CRS BIELANY.
 21. Obiekt jest monitorowany.

Dyrektor CRS

Pobierz:
Zarządzenie Dyrektora CRS Bielany

Regulamin treningu personalnego na siłowni