Regulamin korzystania z Sali SPINBIKE w okresie epidemii koronawirusa COVID 19

 1. Sala Spinbike czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 – 22:00. W razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 2. Zajęcia w Sali Spinbike odbywają się według ustalonego grafiku zajęć.
 3. Zajęcia prowadzone przez CRS Bielany trwają 55 minut.
 4. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. W okresie od 12.10.2020 z Sali Spinbike może korzystać jednorazowo: maksymalnie 6 osób (klient indywidualny)
  + 1 instruktor CRS oraz liczba osób w grupie zorganizowanej może wynosić maksymalnie 6 osób + 1 instruktor.
 6. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami min 1,5 m.). Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas treningu.
 7. Podczas korzystania z Sali Spinbike zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m pomiędzy Klientami.
 8. CRS może ustalić przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Sali Spinbike.
 9. Klient korzystający z Sali Spinbike jest zobowiązany do posiadania ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń.
 10. Każde urządzenie używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 11. Użytkownicy Sali Spinbike mogą korzystać z wyznaczonych pomieszczeń węzła sanitarnego WC, pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego 1.5 m. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek.
 12. Osoby korzystające z Sali Spinbike zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Sali Spinbike, Klienci zobowiązani są każdorazowo wchodząc i wychodząc do/z Sali Spinbike do dezynfekowania dłoni korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 14. Na podłodze przed kasą/recepcją są wyznaczone min. 1,5 m odległości pozwalające zachować bezpieczny dystans społeczny.
 15. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się 1 osoba. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 16. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Sali Spinbike należy pozostawić w kasie/recepcji.
 17. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do kasy/recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 18. Torby i ubrania należy pozostawić w szafce w przebieralni, a ubranie wierzchnie wraz z butami w szatni ogólnej.
 19. Ćwiczenia na urządzeniach rowerowych należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1.5m.
 20. Po zakończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek dezynfekcji urządzenia rowerowego, z którego korzystał i należy pozostawić go stanie technicznym.
 21. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CRS zgłosi ten incydent Policji.
 22. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z danego obiektu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 23.  Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z Sali Spinbike” w okresie epidemii koronawirusa COVID 19” są „Regulamin Sali Spinbike” i „Procedura korzystania z obiektów”.