Zarządzenie Nr 48/2021

Dyrektora Centrum Rekreacyjno-Sportowego

Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany

z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie

zmiany Regulaminów korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19.

Na podstawie § 8 Statutu Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany zarządzam, co następuje:

§ 1

Od dnia 01 grudnia 2021 r. wprowadza się do stosowania Regulaminy korzystania z siłowni, hali sportowej, sali fitness w okresie epidemii koronawirusa COVID 19, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikom Pływalni CRS..

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wyłożenie w sekretariacie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Rekreacyjno-Sportowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany.

 

Regulamin korzystania z Siłowni – Spinbike

w okresie epidemii koronawirusa COVID 19

 1. Siłownia-Spinbike czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 06.00 – 21.45 oraz w weekend od 9.00 – 20.45.  W razie potrzeby dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Od 01.12.2021 z Siłowni-Spinbike może korzystać jednorazowo maksymalnie liczba osób określonych aktualnym Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  Każdorazowo po zmianie obowiązujących limitów, należy dostosować liczbę uczestników przebywających w Siłowni/Spinbike do obowiązujących przepisów.
 4. Do liczby osób wskazanych w ust. 3 nie wlicza się nie wlicza się instruktorów CRS i trenerów szkoły oraz osób zaszczepionych przeciw Covid 19, po okazaniu ważnego kodu QR, potwierdzającego zaszczepienie.
 5. Na terenie Kompleksu Sportowego obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami min 1,5 m.). Nie ma obowiązku noszenia maseczek podczas treningu.
 6. Podczas korzystania z Siłowni-Spinbike zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego 1,5 m pomiędzy Klientami.
 7. CRS może ustalić dodatkowe przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji Siłowni.
 8. Klient korzystający z Siłowni-Spinbike jest zobowiązany do używania ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń.
 9. Każde urządzenie używane przez Klienta powinno być zdezynfekowane bezpośrednio po użyciu przez osobę ćwiczącą przy użyciu środka dezynfekującego oraz papierowego ręcznika udostępnionych przez CRS.
 10. Użytkownicy Siłowni mogą korzystać z wyznaczonych pomieszczeń węzła sanitarnego WC, pomieszczeń szatni oraz pryszniców przy zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego 1.5 m. Podczas korzystania z wc oraz szatni obowiązuje noszenie maseczek.
 11. Osoby korzystające z Siłowni-Spinbike zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Kompleksu Sportowego bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren Siłowni-Spinbike, Klienci zobowiązani są każdorazowo wchodząc i wychodząc do/z Siłowni-Spinbike do dezynfekowania dłoni korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji.
 13. Na podłodze przed kasą/recepcją są wyznaczone min. 1,5 m odległości pozwalające zachować bezpieczny dystans społeczny.
 14. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się 1 osoba. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
 15. Zakupiony bilet lub karnet na czas korzystania z Siłowni-Spinbike należy pozostawić w kasie/recepcji.
 16. Kluczyk do szafki znajdującej się w przebieralni należy pobrać w recepcji, a po zakończonych zajęciach zwrócić do kasy/recepcji, odbierając bilet lub karnet.
 17. Torby i ubrania należy pozostawić w szafce w przebieralni.
 18. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach należy wykonywać zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez instruktora prowadzącego zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 1.5m.
 19. Po zakończonych ćwiczeniach Klient ma obowiązek dezynfekcji urządzenia i sprzętu, z którego korzystał i pozostawienie go we właściwym miejscu i stanie technicznym.
 20. Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z Siłowni-Spinbike w okresie epidemii koronawirusa COVID 19” są „Regulamin Siłowni-Spinbike” i „Procedura korzystania z obiektów”.