Regulamin

KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PRZYKRYTEGO HALĄ PNEUMATYCZNĄ (BALONEM)

 1. Boisko pod balonem jest administrowane przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. Boisko pod balonem jest otwarte do poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -21.30 i w weekend ( sobota i niedziela ) w godzinach 9.00 – 20.00.
 3. Korzystanie z boiska pod balonem jest bezpłatne.
 4. Kierownictwo CRS Bielany zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 5. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.
 6. Z boiska pod balonem korzystać nie mogą osoby:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu ,
  – które są pod działaniem środków odurzających,
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 1. Obowiązkiem osób korzystających z boiska pod balonem jest:
  – pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia zewnętrznego w szatni.
  – założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. halówki.
  – przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu boiska – w szczególności kategoryczny zakaz naruszania stabilności bramek.
  – utrzymanie czystości i porządku na terenie boiska , szatni i pomieszczeń sanitarnych.
  – podporządkowanie się poleceniom pracowników CRS Bielany odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 2. Przebywającym na terenie boiska pod balonem nie wolno:
  – palić papierosów , pić napojów alkoholowych.
  – wnosić i używać środków odurzających.
  – wnosić i używać sprzętu nie sportowego.
  – korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się pod balonem.
  – wnosić i używać materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych w tym fajerwerków, kul święcących ,rac ,mieszanek dymnych ,świec dymnych.
  – posiadać i upowszechniać materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym.
  – wnosić dużych rozmiarów drzewców flagowych lub banerów.
  – używać wskaźników laserowych.
  – używać urządzeń wzmacniających hałas (bębny, trąbki, megafony ect) .
 1. Zabrania się umyślnego otwierania drzwi ewakuacyjnych/ jeśli nie ma zagrożenia/ pod groźbą kary pieniężnej  w wysokości 5 000,00
 2. Zabrania się zatykania wylotów powietrza ,siadania na ich ramie, przebierania się w pobliżu tego miejsca.
 3. Pod balonem może przebywać maksymalnie 80 osób
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie do ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Kierownictwa CRS Bielany.

Dyrektor CRS Bielany