Regulamin

Regulamin

 

 1. Boiska są administrowane przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. W skład boisk ORLIK wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia prosta.
 3. Boiska są otwarte do poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00.
  – W godzinach 8:00 – 16:00 dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 53
  – W godzinach 16:00 – 20:00 dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych oraz mieszkańców
 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 5. Grafiki dostępności obiektu są udostępniane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.crs-bielany.waw.pl. Administrator może zmienić godziny funkcjonowania obiektu. Zmiana godzin funkcjonowania jest udostępniana na stronie www.crs-bielany.waw.pl oraz na tablicach ogłoszeń na obiekcie.
 6. CRS może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 7. Z boisk nie mogą korzystać osoby:
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub będących pod działaniem środków odurzających.
 8. Obowiązkiem osób korzystających z boisk jest:
  – Założenie właściwego obuwia sportowego
  – Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu boiska – w szczególności kategoryczny zakaz naruszania stabilności bramek oraz koszy.
  – Utrzymanie czystości i porządku na terenie boisk, szatni i pomieszczeń sanitarnych.
  – Podporządkowanie się poleceniom pracowników CRS Bielany odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – spożywania alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków oraz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  – dopuszczania się zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  – zaśmiecania obiektu;
  – wnoszenia na obiekt materiałów i przedmiotów niebezpiecznych i wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, przedmiotów ostrych i łatwopalnych;
  – używania urządzeń wzmacniających dźwięk m.in. trąbki, bębny, megafony, wuwuzele
  – wprowadzania zwierząt;
  – poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
  – używania obuwia piłkarskiego typu: lanki, wkręty, kolce;
  – niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  – wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  – kopania piłką w ogrodzenie;
  – korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia.
 10. Osoby przebywające na obiekcie i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników CRS Bielany mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 11. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 12. Zarządca nie zapewnia opieki na terenie obiektu oraz nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
 13. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku osób korzystających z obiektu.
 14. Obiekt jest monitorowany. Administratorem danych jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany w Warszawie (01-952), z siedzibą przy ul. Conrada 6, reprezentowane przez Dyrektora. Celem jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie CRS. Zapis z monitoringu jest archiwizowany przez okres 14 dni. Dane z zapisu monitoringu nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 15. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Kierownictwa CRS Bielany.

Dyrektor CRS Bielany