Regulamin

Regulamin korzystania z Kompleksu Moje boisko ORLIK 2012
w okresie epidemii koronawirusa.

 1. Korzystanie z obiektów CRS, szatni i węzła sanitarnego możliwe jest z zachowaniem dystansu społecznego (min. 1,5m.)
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy Uczestników i Trenerów kiedy znajdują się w wyznaczonych strefach zajęć danego obiektu (pole gry, cześć lekkoatletyczna).
 3. Każdy Uczestnik i Trenerzy przed wejściem na obiekt sportowy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem do dezynfekcji rąk.
 4. Każdy uczestnik i Klub sportowy odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany do zapoznania się i poinformowania swoich członków, ich opiekunów o trybie organizacji zajęć, ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórki, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępniania i korzystania z danego obiektu.
 5. Uczestnicy zajęć grupowych wchodzą na obiekt sportowy wyłącznie w obecności trenera po uzyskaniu zgody pracownika CRS.
 6. Jednocześnie na boisku piłkarskim w trakcie zajęć może przebywać do 90 osób.
 7. Na boisku wielofunkcyjnym jednocześnie może przebywać do 40 osób.
 8. Rodzice i opiekunowie w czasie zajęć mogą przebywać na terenie zewnętrznym , poza ogrodzeniami obiektu.
 9. W wydarzeniach sportowych może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób.
 10. Obowiązuje zakaz wnoszenia na pola gry oraz do innych stref prowadzenia zajęć jakichkolwiek przedmiotów niezwiązanych z uprawianą dyscypliną .
 11. Uczestnicy i Trenerzy po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 12. Po zakończonym treningu uczestnicy zajęć zobowiązani są do usunięcia wszelkich przedmiotów takich jak: środki ochrony osobistej, opakowania po napojach oraz umieszczenie ich w odpowiednio oznaczonych koszach lub pojemnikach.
 13. Pracownik CRS jest uprawniony do niewpuszczania na obiekt sportowy osób z objawami infekcjami górnych dróg oddechowych tj. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu oraz niespełniających warunków pkt. 2.
 14. Rezerwacja obiektów dokonywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@crs-bielany.waw.pl , brak potwierdzenia w formie pisemnej na 2 dni przed terminem rezerwacji jest równoznaczny z jej anulowaniem i brakiem możliwości udostępnienia obiektu.
 15. Osoby nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, Regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CRS zgłosi ten incydent Policji.
 16. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa będzie podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 18. Integralną część niniejszego „Regulaminu korzystania z Kompleksu Moje boisko Orlik 2012 w okresie epidemii koronawirusa COVID 19” są: „Regulamin korzystania z Kompleksu Moje boisko Orlik 2012” oraz „Procedura korzystania z obiektów”.

CRS Bielany www.crs-bielany.waw.pl , adres e-mail : biuro@crs-bielany.waw.pl

 Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.


Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012”

 1. Boiska są administrowane przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
 2. W skład boisk ORLIK wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia prosta.
 3. Boiska są otwarte do poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 20.00.
  – W godzinach 8:00 – 16:00 dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 53
  – W godzinach 16:00 – 20:00 dla grup zorganizowanych, osób indywidualnych oraz mieszkańców
 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 5. Grafiki dostępności obiektu są udostępniane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.crs-bielany.waw.pl. Administrator może zmienić godziny funkcjonowania obiektu. Zmiana godzin funkcjonowania jest udostępniana na stronie www.crs-bielany.waw.pl oraz na tablicach ogłoszeń na obiekcie.
 6. CRS może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 7. Z boisk nie mogą korzystać osoby:
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub będących pod działaniem środków odurzających.
 8. Obowiązkiem osób korzystających z boisk jest:
  – Założenie właściwego obuwia sportowego
  – Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu boiska – w szczególności kategoryczny zakaz naruszania stabilności bramek oraz koszy.
  – Utrzymanie czystości i porządku na terenie boisk, szatni i pomieszczeń sanitarnych.
  – Podporządkowanie się poleceniom pracowników CRS Bielany odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:
  – spożywania alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków oraz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  – dopuszczania się zachowań agresywnych, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  – zaśmiecania obiektu;
  – wnoszenia na obiekt materiałów i przedmiotów niebezpiecznych i wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału, przedmiotów ostrych i łatwopalnych;
  – używania urządzeń wzmacniających dźwięk m.in. trąbki, bębny, megafony, wuwuzele
  – wprowadzania zwierząt;
  – poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;
  – używania obuwia piłkarskiego typu: lanki, wkręty, kolce;
  – niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  – wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  – kopania piłką w ogrodzenie;
  – korzystania z obiektu poza godzinami jego otwarcia.
 10. Osoby przebywające na obiekcie i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników CRS Bielany mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 11. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 12. Zarządca nie zapewnia opieki na terenie obiektu oraz nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania lub nienależytego stosowania się do postanowień regulaminu lub wynikające ze złego stanu zdrowia użytkowników.
 13. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku osób korzystających z obiektu.
 14. Obiekt jest monitorowany. Administratorem danych jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany w Warszawie (01-952), z siedzibą przy ul. Conrada 6, reprezentowane przez Dyrektora. Celem jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie CRS. Zapis z monitoringu jest archiwizowany przez okres 14 dni. Dane z zapisu monitoringu nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 15. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do Kierownictwa CRS Bielany.

Dyrektor CRS Bielany