KORZYSTANIA Z BOISKA PIŁKARSKIEGO „SYRENKA” PRZYKRYTEGO HALĄ PNEUMATYCZNĄ/BALONEM

 1. Boisko pod balonem jest administrowane przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
 2. Boisko pod balonem jest otwarte do poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00-22.00
 3. Za korzystanie z boiska pod balonem pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.crs-bielany.waw.pl . Opłaty za boisko dokonuje się w kasie Kompleksu Sportowego ul. Lindego 20 . Pracownik Kompleksu „Syrenka” nie pobiera opłat na miejscu.
 4. Kierownictwo CRS Bielany zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynajmowania boiska pod balonem oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu
 5. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej
 6. Z boiska pod balonem korzystać nie mogą osoby:
  – których stan wskazuje na spożycie alkoholu ,
  – które są pod działaniem środków odurzających,
  – z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 7. Obowiązkiem osób korzystających z boiska pod balonem jest:
  – Pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia zewnętrznego w szatni.
  – Założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. halówki
  – Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu boiska – w szczególności kategoryczny zakaz naruszania stabilności bramek,
  – Utrzymanie czystości i porządku na terenie boiska ,szatni i pomieszczeń sanitarnych,
  – Podporządkowanie się poleceniom pracowników CRS Bielany odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 8. Przebywającym na terenie boiska pod balonem nie wolno:
  – Palić papierosów , pić napojów alkoholowych ,
  – Wnosić i używać środków odurzających ,
  – Wnosić i używać sprzętu nie sportowego ,
  – Korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się pod balonem ,
  – Wnosić i używania materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych w tym fajerwerków, kul święcących ,rac ,mieszanek dymnych ,świec dymnych,
  – Posiadać i upowszechniać materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym ,
  – Wnosić dużych rozmiarów drzewców flagowych lub banerów ,
  – Używać wskaźników laserowych
  – Używać urządzeń wzmacniających hałas (bębny, trąbki, megafony ect) .
 9. Zabrania się umyślnego otwierania drzwi ewakuacyjnych/ jeśli nie ma zagrożenia/ pod groźbą kary pieniężnej w wysokości 5 000,00 PLN
 10. Zabrania się zatykania wylotów powietrza ,siadania na ich ramie ,przebierania się w pobliżu tego miejsca
 11. Pod balonem może przebywać maksymalnie 50 osób
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie do ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia
 13. W sprawach skarg i wniosków należy zwracać się do kierownictwa CRS Bielany.