Regulamin

REGULAMIN 

 

 1. Obiekt rekreacyjno-sportowy „SYRENKA 1” jest administrowany przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, z siedzibą przy ul. Conrada 6,   01-922 Warszawa, tel. (22) 633 86 80 
 2. Obiekt udostępniany jest dla grup zorganizowanych zgodnie z grafikiem umieszczonym na tablicy informacyjnej, dostępnym również na stronie internetowej www.crs-bielany.waw.pl
 3. Z obiektu można korzystać od kwietnia do października, w godzinach 8.00 – 20.00 
 4. Każda osoba korzystająca z kompleksu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1” jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem  i podporządkowania się jego zapisom.
 5. Korzystanie z kompleksu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1” poza godzinami prowadzonych zajęć odbywa się na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 6. W skład obiektu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1” wchodzą:
 1. boisko do piłki nożnej,
 2. boisko do piłki siatkowej,
 3. boisko do piłki koszykowej,
 4. rekreacyjna ścianka do wspinaczki bulderingowej,
 5. rekreacyjne urządzenia do ćwiczeń fizycznych.
 1. Wstęp na teren obiektu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1” oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z obiektu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1” tylko pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych. 
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z obiektu ze szczególną ostrożnością, dopiero po konsultacji ze swoim lekarzem.
 4. Z obiektu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1” należy korzystać w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym, na płaskiej podeszwie.
 5. Podczas korzystania z rekreacyjnej ścianki do wspinaczki boulderingowej należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu. Zabronione jest wspinanie bez obuwia.
 6. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
 1. przeszkadzanie we wspinaniu,
 2. wspinanie nad lub pod inną osobą
 1. Podczas wspinania powierzchnia na zeskokach ścian musi być wolna od wszelkich przedmiotów i osób.
 2. Zabronione jest korzystanie ze ściany przy oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i wyładowań atmosferycznych itp.
 3. Osoby, które nie ukończyły 12 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Kierownictwo CRS Bielany może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt „SYRENKA 1” ze względu na organizowane imprezy, zawody lub zajęcia, w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
 5. Wszystkie osoby korzystające z kompleksu „SYRENKA 1” są zobowiązane do podporządkowania się nakazom pracowników CRS Bielany.
 6. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić pracowników obiektu osobiście lub tel. (22) 633 86 80.
 7. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren kompleksu „SYRENKA 1” zobowiązane są zgłosić się do CRS Bielany i uzgodnić warunki korzystania.
 8. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach zorganizowanych odpowiada prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć, do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego podczas zajęć oraz powiadomić o zaistniałym fakcie pracowników CRS Bielany.
 9. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu kompleksu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1”, w szczególności:
 1. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających
 2. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
 3. wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 4. zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu obiektu,
 5. niszczenie urządzeń i wyposażenia obiektu,
 6. wprowadzanie zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków, skuterów itp.) oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację na terenie kompleksu i mogących zniszczyć murawę obiektu,
 7. przechodzenie przez ogrodzenie,
 8. wykorzystywanie sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 2. Osoby przebywające na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego „SYRENKA 1” i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników CRS Bielany mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 3. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany nie ponosi odpowiedzialności za mienie prywatne przyniesione i pozostawione na terenie kompleksu przez użytkowników „SYRENKI 1” .
 5. Sprawy nieujęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga kierownictwo CRS Bielany.
 6. Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Dyrektor  CRS Bielany