Regulamin

Regulamin korzystania z Kompleksu boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna w czasie stanu epidemii

 1. Kompleks boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna (zwane dalej: Obiekt) położone przy ul. Romaszewskiego w Warszawie stanowi własność m.st. Warszawy. Administratorem Obiektu jest Centrum Rekreacyjno – Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (zwany dalej: CRS).
 2. Do użytku zostają udostępnione: boisko do piłki nożnej , boisko do koszykówki i boisko do siatkówki.
 3. Ścianka wspinaczkowa oraz siłownia plenerowa są nieczynne do odwołania.
 4. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:30 – 20:00, CRS zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia.
 5. W okresie od 18.05.2020 do odwołania stanu epidemii obiekt pozostaje do dyspozycji użytkowników tzw. grup zgodnie z przyjętymi rezerwacjami z zachowaniem maksymalnej ilości 14 osób + 2 trenerów na każdym boisku.
 6. W godz.8:30 – 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z Obiektu mają Mieszkańcy w ramach tzw. doraźnej aktywności fizycznej.
 7. Rezerwacji boisk dokonuje się mailowo pod adresem biuro@crs-bielany.waw.pldo czwartku do godziny 12:00 na każdy kolejny tydzień. CRS potwierdza rezerwację do piątku do godz. 15:00. Niepotwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z jej anulowaniem. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę.
 8. Pierwszeństwo rezerwacji mają stowarzyszenia działające w obszarze kultury fizycznej.
 9. Podstawową jednostką czasową udostępniania Obiektu jest 60 min.
 10. W celu zachowania odstępu pomiędzy grupami wprowadza się 15 minutowe przerwy pomiędzy wchodzącymi, a wychodzącymi.
 11. Na terenie obiektu wyznacza się następujące strefy: strefa zamknięta 14 plus 2, strefa otwarta dla oczekujących na zajęcia, strefa otwarta dla opiekunów, strefa izolacji.
 12. Strefę zamkniętą stanowią boiska (dostępne w czasie zajęć wyłącznie dla osób korzystających).
 13. Strefę otwartą dla oczekujących na zajęcia stanowią oznakowane miejsca na terenie Obiektu odpowiednio dla oczekujących na zajęcia na boisku do piłki nożnej oraz oczekujących na zajęcia na boisku do siatkówki i koszykówki.
 14. Każda grupa jest wpuszczana na teren boiska przez pracownika CRS.
 15. Strefę otwartą dla opiekunów stanowi oznakowane miejsce na terenie Obiektu.
 16. Strefę izolacji stanowi pomieszczenie służące do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.
 17. Z każdego boiska korzysta jednocześnie maksymalnie 14 osób i 2 trenerów na każde boisko. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 14 osób. Do grupy 14 osób nie wlicza się trenerów (dla grup szkoleniowych) i pracowników CRS.
 18. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (zakaz używania obuwia z metalowymi korkami). Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu CRS nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Na terenie kompleksu boisk Syrenka obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość 2 m). Nie ma obowiązku noszenia maseczek wyłącznie w trakcie treningu na boiskach sportowych.
 20. Użytkownicy boisk mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC (pojedynczo). Pomieszczenia szatni i pryszniców są niedostępne dla użytkowników.
 21. Wskazane jest, by użytkownicy obiektu korzystali z własnego sprzętu sportowego; w okresie pandemii obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania go na terenie obiektu.
 22. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren boiska przedmiotów niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 23. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 24. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren boiska:
  a) korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji. Na każdym boisku jest dostępny płyn dezynfekujący w oznaczonym miejscu,
  b) sprzęt sportowy CRS wykorzystywany do zajęć po każdym treningu jest dezynfekowany przez trenera i odkładany w wyznaczone miejsce.
  c) po wejściu na płytę boiska nie obowiązuje nakaz zakrywania twarzy maseczką, nakaz ten obowiązuje po zejściu z płyty boiska,
  d) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (odległość 2m)
 25. Na terenie kompleksu Syrenka obowiązuje całkowity zakaz wejścia do budynku socjalnego CRS, poza toaletą, z której mogą pojedynczo korzystać wyłącznie użytkownicy boisk.
 26. CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 27. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników CRS.
 28. Podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować grupę o trybie organizacji zajęć, obowiązującym Regulaminie i wytycznych sanitarnych, miejscach zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z Obiektu.
 29. Osoby korzystające z Obiektu mają obowiązek informowania pracownika CRS o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 30. W razie naruszenia postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 02 maja 2020 r. (Dz.U.2020.792) , obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa oraz powyższego regulaminu Administrator ma prawo usunąć zawodnika lub całą grupę z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.

Procedura korzystania z Kompleksu boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna w czasie stanu epidemii

 1. Kompleks boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna (zwane dalej: Obiekt) położone przy ul. Romaszewskiego w Warszawie stanowi własność m.st. Warszawy. Administratorem Obiektu jest Centrum Rekreacyjno – Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany (zwany dalej: CRS).
 2. Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00 – 21:00, CRS zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany godzin otwarcia.
 3. W godz.9:00 – 15:00 pierwszeństwo w korzystaniu z Obiektu mają Mieszkańcy w ramach tzw. doraźnej aktywności fizycznej.
 4. W zajęciach prowadzonych na boiskach w Obiekcie może uczestniczyć maksymalnie 150 osób (do liczby tej nie wlicza się pracowników CRS) bez udziału publiczności.
 5. Rezerwacji boisk można dokonywać mailowo pod adresem biuro@crs-bielany.waw.pl do czwartku do godziny 12:00 na każdy kolejny tydzień. CRS potwierdza rezerwację do piątku do godz. 15:00. Niepotwierdzenie rezerwacji jest równoznaczne z jej anulowaniem. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiada za całą grupę.
 6. Pierwszeństwo rezerwacji mają stowarzyszenia działające w obszarze kultury fizycznej.
 7. Podstawową jednostką czasową udostępniania Obiektu jest 60 min.
 8. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (zakaz używania obuwia z metalowymi korkami). Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu CRS nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Na terenie kompleksu boisk Syrenka obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (odległość 2 m).
 10. Użytkownicy boisk mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC (pojedynczo). Pomieszczenia szatni i pryszniców są niedostępne dla użytkowników.
 11. Wskazane jest, by użytkownicy obiektu korzystali z własnego sprzętu sportowego; w okresie pandemii obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania go na terenie obiektu.
 12. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren boiska przedmiotów niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
 13. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wejściu na teren boiska:
  a) korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z dostępnego dozownika płynów do dezynfekcji. Na każdym boisku jest dostępny płyn dezynfekujący w oznaczonym miejscu,
  b) sprzęt sportowy CRS wykorzystywany do zajęć po każdym treningu jest dezynfekowany przez trenera i odkładany w wyznaczone miejsce,
  c) obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (odległość 2m).
 15. Na terenie kompleksu Syrenka obowiązuje całkowity zakaz wejścia do budynku socjalnego CRS, poza toaletą, z której mogą pojedynczo korzystać wyłącznie użytkownicy boisk.
 16. CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 17. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszej Procedury, a w szczególności do poleceń pracowników CRS.
 18. Podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować grupę o trybie organizacji zajęć, obowiązującej Procedurze i wytycznych sanitarnych, miejscach zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i korzystania z Obiektu.
 19. Osoby korzystające z Obiektu mają obowiązek informowania pracownika CRS o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 20. W razie naruszenia postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązujących zasad dla pandemii koronawirusa oraz powyższej Procedury Administrator ma prawo usunąć zawodnika lub całą grupę z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.