Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Władze | Struktura organizacyjna | Status prawny | Zasady funkcjonowania | Kompetencje | Przedmiot działalności | Dostęp do informacji publicznej |
Rekrutacja | Struktura własnościowa i majątek | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Ewidencje i rejestry | Sprawozdania finansowe | Zamówienia publiczne | Deklaracja dostępności | Raport o stanie zapewnienia dostępności |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Statut prawny

Centrum Rekreacyjno – Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany powstało z dniem 1 listopada 2007 r.. Centrum Rekreacyjno-Sportowe jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy , prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Siedzibą CRS jest Warszawa, a terenem działania jest obszar Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

UCHWAŁA NR LV/1725/2021
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się statut jednostki budżetowej m.st. Warszawy o nazwie Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany stanowiący załącznik do uchwały nr XV/457/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6366) w ten sposób, że nadaje mu się nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Magdalena Roguska

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/1725/2021

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 14 października 2021 r.

STATUT
Centrum Rekreacyjno-Sportowego m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

§ 1. Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Centrum jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym.

§ 3. Siedzibą Centrum jest m.st. Warszawa.

§ 4. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy obejmującym sprawy kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 5. Do zadań Centrum należy:

 1. propagowanie różnych form aktywności fizycznej;
 2. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 3. tworzenie warunków sprzyjających uprawianiu sportu i rekreacji, w tym zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 4. zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;
 5. utrzymanie obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
 6. udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń, o których mowa w pkt 4;
 7. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;
 8. budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.

§ 6.

 1. Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy zastępców w liczbie nie większej niż dwóch.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność i właściwą organizację Centrum oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 7. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Statut z poprawkami, treść w opisie powyżej