Biuletyn Informacji Publicznej - Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany

Władze | Struktura organizacyjna | Status prawny | Zasady funkcjonowania | Kompetencje | Przedmiot działalności | Dostęp do informacji publicznej |
Rekrutacja | Struktura własnościowa i majątek | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw | Ewidencje i rejestry | Sprawozdania finansowe | Zamówienia publiczne | Deklaracja dostępności | Raport o stanie zapewnienia dostępności |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Deklaracja dostępności

Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane filmy nie mają napisów dla osób głuchych
  • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
  • grafiki zajęć oraz cenniki publikowane w formie obrazów, nie są w pełni dostępne cyfrowo dla osób z niepełnosprawnością wzrokową z uwagi na specyfikację techniczną przygotowanych plików.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@crs-bielany.waw.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 228350009 wew. 101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Kompleks Sportowy przy ulicy Lindego 20

2. Pływalnia przy ulicy Conrada 6

3. Kompleks Sportowy Orlik

4. Kompleks Sportowo – Rekreacyjny Syrenka

W celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi nasi pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi osób z niepełnosprawnościami przez fundację Polska Bez Barier.

Informacji na temat szczegółów o dostępności obiektów CRS Bielany można uzyskać telefonicznie:

Pływalnia przy ul. Conrada 6 –  recepcja tel. 22 633 86 80 wew. 101

Kompleks Sportowy przy ul. Lindego 20 – recepcja tel. 22 835 00 09 wew. 110

Obiekty sezonowe Orlik 2012 przy ul Rudzkiej 6 oraz Syrenka przy ul. Romaszewskiego oraz hale pneumatyczne nad boiskami do piłki nożnej –  Robert Banasiuk tel. 506 067 396

 

Wniosek o zapewnieniu dostępności

Centrum Rekreacyjno – Sportowe m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostęp architektoniczny i informacyjno-komunikacyjny zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Realizacja wniosku, na mocy art. 31 ust.1 ww. ustawy, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.  Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego. W zawiadomieniu, podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku nie zapewniania dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ww. ustawy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany

e-mail: biuro@crs-bielany.waw.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż

1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane we Pani/Pana wniosku/piśmie bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa;

2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej lub właściwych przepisach;

3) podanie danych osobowych przez interesanta/wnioskodawcę/stronę postępowania jest wymogiem niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych/żądanych czynności;

4) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa;

5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

6) niepodanie przez Pani/Pan danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Złożenie WNIOSU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.docx

Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.pdf